Motie PPLG: Gezonde toekomst voor iedereen, zonder inten­sieve veehou­derij


PvdD, SP, Volt

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

de provincie de regie voert op het opstellen van het Noord-Hollands Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarmee verschillende grote opgaven in het landelijk gebied in samenhang moeten worden aangepakt;

  • de intensieve veehouderij schade toebrengt aan o.a. het milieu, gezondheid, natuur, dierenwelzijn en water;
  • uit het wetenschappelijk advies van o.a. topvirologen in het rapport “Zoönosen in het vizier” blijkt dat de intensieve veehouderij een verhoogd risico geeft voor de volksgezondheid en daarom onwenselijk is, juist in waterrijke provincies als Noord-Holland. Zuid-Holland erkent dat in haar PPLG;[1]
  • met het huidige provinciale beleid bestaande intensieve veehouderijen verder kunnen uitbreiden en in de beantwoording van technische vragen bij PPLG wordt vermeld dat op termijn uitsluiten van intensieve veehouderij niet een ambitie is;

overwegende dat:

  • de meeste burgers de intensieve veehouderij niet meer bij deze tijd vinden passen en dat deze eensgezindheid politieke lijnen overstijgt;[2]
  • in 2020 meerdere Politieke Jongeren Organisaties Noord-Holland per brief hebben opgeroepen om de intensieve veehouderij af te bouwen;[3]
  • de toelichting bij artikel 6.34 Intensieve veehouderij in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 luidt dat “de intensieve veehouderij kan een grote impact hebben op de leefomgeving, door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen. Ook is dierenwelzijn een onderwerp dat tot maatschappelijke discussies leidt. Om die redenen is een vergroting van het aandeel intensieve veehouderij niet gewenst.”
  • verdere uitbreiding van intensieve veehouderijen in Noord-Holland niet past in de transities die we met boeren en burgers willen maken en ten koste gaat van ruimte voor boeren die de transitie maken naar natuurinclusieve, biologische, dierwaardige en meer plantaardige landbouw;
  • Noord-Holland een voorbeeldfunctie kan vervullen, omdat de intensieve veehouderij hier makkelijker kan worden afgebouwd;
  • het bovenstaande nog niet in PPLG vertaald is;[4]

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • om in de nieuwe versie van het PPLG de ambitie te benoemen dat Noord-Holland op termijn de intensieve veehouderij wil afbouwen en boeren daarbij wil helpen;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1]https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2304498; Een van de hoofdauteurs van het advies, viroloog Thijs Kuiken, heeft de urgentie van de noodzaak om de intensieve veehouderij in Noord-Holland af te bouwen benadrukt bij zijn inspraak voor de Provinciale Staten vorig jaar https://www.youtube.com/watch?...

[2]https://www.trouw.nl/duurzaamh...; https://proveg.com/nl/wat-vind...

[3] https://api1.ibabs.eu/publicdo...

[4] In het PPLG is niets te lezen over de ontwikkelrichting van bijv. intensieve kippenfabrieken terwijl er in 2022 bijvoorbeeld wel circa 10 miljoen vleeskuikens in Noord-Holland werden gehouden.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Serieuze impuls voor groene verdienmodellen voor boeren

Lees verder

Motie PPLG: Slim omgaan met maatschappelijk geld binnen PPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer