Motie PPLG: Serieuze impuls voor groene verdien­mo­dellen voor boeren


PvdD, CU , Volt

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

 • de provincie de regie voert op het opstellen van het Noord-Hollands Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarmee verschillende grote opgaven in het landelijk gebied in samenhang moeten worden aangepakt;
 • er in het veenweidegebied problemen zijn met o.a. bodemdaling (inclusief schade aan huizen), biodiversiteitsverlies en uitstoot van broeikasgassen;
 • de landbouw een sleutelrol speelt in het integraal oplossen van de verschillende problemen, maar agrariërs nog met veel onzekerheid te maken hebben en zoeken naar andere verdienmodellen;
 • Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in zijn laatste rapport o.a. adviseert om meer in te zetten op bijvoorbeeld hoogwaterlandbouw in veenweidegebieden (natte teelten), om tijdig en effectief de problemen die spelen op te lossen;
 • PARK daarbij benadrukt dat er kansen liggen in samenwerking met boeren en de bouw -en isolatiesector, aangezien die laatste op zoek zal zijn naar materialen die bijdragen aan het vastleggen van CO2 en daarbij van nature duurzaam zijn (recyclebaar, biologisch afbreekbaar), zogenaamde bio-based materialen;
 • teelt van vezelmaterialen veel CO2, mest en pesticiden scheelt en landen als Duitsland daar verder in zijn;[1]
 • in een rapport vorig jaar nieuwe kansen voor opschaling van dit soort teelten in kaart zijn gebracht, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor o.a. de provincies;[2]
 • de provincies Zeeland en Noord-Brabant al jarenlang actief zijn om bio-based teelten te ontwikkelen en de focus nu ligt op de markt, waaronder de bouw;[3]
 • de duurzame ontwikkelingen in de bouw hard gaan, maar Nederland op dit moment bio-based materiaal moet importeren;[4] [5]

overwegende dat:

 • in de Omgevingsvisie het doel is opgenomen om bodemdaling niet alleen te remmen, maar ook te stoppen en waar mogelijk te keren;
 • meer gerichte inzet op teelt voor de bouw- en isolatiesector daaraan zou kunnen bijdragen en nieuw toekomstperspectief kan geven aan boeren;
 • o.a. brancheorganisatie Akkerbouw pleit voor gerichtere ondersteuning in het o.a. opzetten van ketens en productielijnen, samen met bouwsector en boeren.[6]

gehoord de discussie,

roept GS op om:

 • in het vervolgproces van het PPLG en in de gebiedsprocessen daar waar mogelijk te investeren in de verbinding tussen de agrarische sector en de bouwsector, en samen met de sectoren in de verdere uitwerking van nieuwe verdienmodellen gebaseerd op teelt van bio-based materialen;


en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://www.change.inc/infra/k...

[2] https://www.change.inc/infra/b...

[3] https://www.biobasedgarden.nl/...

[4] BiobasedinnovationsGardenA Voortgangsrapportage 2022

[5] Kennisbank Biobased Bouwen, bijgehouden en gecoördineerd door de St. Agrodome

[6] https://www.change.inc/infra/k...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Goed gevuld instrumentenkoffer voor toekomstbestendig landelijk gebied

Lees verder

Motie PPLG: Gezonde toekomst voor iedereen, zonder intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer