Motie PPLG: Borging moni­toring groen en gezond Noord-Holland


PvdD, Volt

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

uit talloze wetenschappelijke onderzoeken [1]

  • blijkt dat de natuur in ons land in zorgelijke staat verkeert;
  • de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) stelt dat een "inclusiever" natuurbeleid dringend nodig is om bijvoorbeeld ons water te beschermen. Dat betekent dat het "essentieel is dat natuurbeleid wordt verbreed en zich richt op ál het groen in ons land, dus zowel op de natuur in beschermde gebieden als daarbuiten";[2]
  • eerder bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie NH2050 en dit jaar weer bij de raadpleging van Noord-Hollanders bleek dat inwoners eensgezind zijn in hun advies aan de provincie om te zorgen voor een gezonde leefomgeving, oplossen van de problemen rond water en verbetering van de natuur;
  • in de Omgevingsvisie is afgesproken dat alle nieuwe ontwikkelingen natuurinclusief dienen te zijn;
  • in het PPLG van Noord-Holland staat dat ook “buiten de natuurgebieden, in het agrarisch gebied, de sloten en meren en in dorpen en steden” de natuur de ruimte moet krijgen;
  • nu echter nog onduidelijk is hoe de natuur buiten de natuurgebieden wordt gemonitord en ambities over natuurinclusieve ontwikkelingen wordt geborgd;

overwegende dat:

  • gezonde, robuuste natuur helpt om verschillende doelstellingen effectief en kosten-efficiënt te halen, oplossingen biedt voor de aanpak van invasieve exoten, en voor schoon water en een gezonde leefomgeving zorgt;
  • ecologisch robuuste veengebieden, graslanden, zoetwatergebieden en bossen grote hoeveelheden broeikasgassen opslaan;
  • de investeringen voor de nu beschermde natuur (NNN, Natura2000) teniet worden gedaan als de omgeving van deze gebieden verder verslechtert;

gehoord de discussie,

roept GS op om:

  • in het vervolgproces van het PPLG duidelijk aan te geven hoe natuur buiten de Natura-2000 en NNN-gebieden wordt betrokken bij monitoring;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Julia Schneemann, Volt

[1] Bijvoorbeeld: Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 van het Planbureau van de Leefomgeving; Living Planet Index van het Wereld Natuur Fonds; Advies “Natuurinclusief Nederland” van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland

[2] https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland


Status

Aangehouden

Voor

Tegen