Motie PPLG: Koplopers aan tafel


PvdD, D66, SP, Volt

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

de provincie de regie voert op het opstellen van het Noord-Hollands Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarmee verschillende grote opgaven in het landelijk gebied in samenhang moeten worden aangepakt;

  • de landbouw een sleutelrol speelt in het integraal oplossen van de verschillende problemen, maar agrariërs nog met veel onzekerheid te maken hebben;
  • koplopers in de agrarische sector zoals biologische boeren al jaren laten zien hoe een gezonder landbouwsysteem eruit kan zien;

overwegende dat:

  • koplopers een fundamenteel onderdeel van het vinden van nieuwe, gezonde verdienmodellen voor agrarische ondernemers zijn en hun plek aan tafel duidelijk zou moeten worden vermeld;
  • de maatregelen en oplossingen die moeten leiden tot het oplossen van de verschillende problemen die in PPLG worden genoemd, nu voornamelijk in gebiedsprocessen worden gekozen;
  • het belangrijk is dat de belanghebbenden in het gebied ook kunnen worden gevoed en geïnspireerd door koplopers van buitenaf, omdat dat de kans vergroot op de meest effectieve oplossingen;
  • een koplopersnetwerk op provinciaal niveau daarbij ook van belang is, waar de sector makkelijk toegang tot heeft voor inspiratie, kennisdeling en veldbezoeken;
  • dat nu in het PPLG niet duidelijk wordt geborgd en vrijblijvend lijkt;
  • het wel of niet betrekken van (externe) koplopers nu namelijk overgelaten wordt aan “de beoordeling van de desbetreffende programmanager" [1] en in de schematische weergave van de organisatie van het PPLG wordt het betrekken van externe koplopers ook niet genoemd (er wordt alleen gesproken van inwoners en lokale partners, en verder grondeigenaren en pachters) [2];

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • om in de nieuwe versie van PPLG zoveel mogelijk duidelijk te borgen dat ook (externe) koplopers worden betrokken in het zoeken naar oplossingen via de gebiedsprocessen, bijvoorbeeld met een koplopersnetwerk (dat o.a. de programmamanagers kan ondersteunen);
  • PS over de uitwerking daarvan eind dit jaar te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Sijmen Mulder, D66
Remine Alberts, SP
Julia Schneemann, Volt


[1] Zoals blijkt uit de beantwoording van technische vragen over PPLG (1 juni 2023)

[2] paragraaf 3.4.2 PPLG


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Borging monitoring groen en gezond Noord-Holland

Lees verder

Motie PPLG: Ook onze transitie – Dierenwelzijn in proces PPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer