Motie PPLG: Ook onze transitie – Dieren­welzijn in proces PPLG


PvdD, SP

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

 • de provincie de regie voert op het opstellen van het Noord-Hollands Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarmee verschillende grote opgaven in het landelijk gebied in samenhang moeten worden aangepakt;
 • de Dierenbescherming, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Caring Farmers het manifest 'Ook Onze Transitie' [1] hebben gestuurd naar de provincies, om ervoor te zorgen dat dierenwelzijn in de landbouw, als kippen, koeien en varkens, een plek krijgt in de plannen en hand in hand gaat met het behalen van de natuur- en milieudoelstellingen in de provincies;
 • meeste Nederlanders zich zorgen maken over dierenwelzijn en vinden dat overheden nu te weinig doen; [2]
 • provincie Noord-Holland heeft uitgesproken dierenwelzijn belangrijk te vinden en de belangen van dieren (waar relevant) expliciet mee te wegen in beleid;

overwegende dat:

 • we aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied staan, waarmee in een keer veel winst kan worden geboekt voor leefbaarheid, water, natuur, boeren, én dieren;
 • de provincie mede bepaalt waar miljarden euro’s maatschappelijk geld in wordt geïnvesteerd;
 • de provincie dichtbij de processen in het landelijk gebied staat en een sleutelpositie speelt als het gaat om de oplossingsrichtingen voor het landelijk gebied, en daarmee een grote verantwoordelijkheid heeft om te sturen op optimale oplossingen voor mens, natuur, milieu en dieren;
 • dierenwelzijn integraal meenemen in beleid vaak ook positief bijdraagt aan volksgezondheid; [3,4]
 • in de Voedselvisie staat dat de provincie streeft naar “een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn”, maar dit niet duidelijk terugkomt in PPLG;
 • dierenwelzijn in het huidige concept-PPLG ondergesneeuwd is;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • om dierenwelzijn voortaan zoveel mogelijk in de vormgeving van het PPLG en de gebiedsplannen een plek te geven, alsook in de uitvoering van dat beleid in de gebiedsprocessen;
 • om PS dit jaar te informeren hoe dat wordt uitgevoerd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Remine Alberts, SP

[1] https://www.dierenbescherming.nl/ook-onze-transitie

[2] https://www.rda.nl/binaries/raad-voor-dierenaangelegenheden/documenten/publicaties/2023/04/06/enquete-staat-van-het-dier-2022/Rapportage+Staat+van+het+Dier+2022+1-meting.pdf

[3] Zienswijze Dierwaardige Veehouderij | Zienswijze | Raad voor Dierenaangelegenheden (rda.nl), 2021

[4] https://open.overheid.nl/documenten/ronl-5d9e7238-d6ab-4070-88c7-b8be8abfe037/pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Koplopers aan tafel

Lees verder

Motie PPLG: Belastende commerciële activiteiten niet langer toestaan in Natura 2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer