Motie PPLG: Reali­satie NNN in 2027


D66, PvdD, Volt

12 juni 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 juni 2023, hebben kennisgenomen van de statenvoordracht concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) VD-31,

constateren dat:

  • in de concept-startnotitie wordt gesteld dat wij het natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland afronden in 2029;
  • de streefdatum van de provincie Noord-Holland voor de realisatie van NNN nu nog 2027 is;
  • ln de Provinciale Statenvergadering van 21 november 2022 het Programma Natuurnetwerk2023 (PNN) is vastgesteld, waarin wordt gesteld dat de periode 2027-2029 als realisatiejaren NNN van de restopgave als uitloop wordt beschouwd;
  • deze uitloop alleen bedoeld is voor het uitvoeren van de uitkoop;

overwegen dat:

  • afronding van het gehele NNN noodzakelijk is voor het behalen van de opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG);
  • dat er haast moet worden gemaakt met het realiseren van het NNN in Noord-Holland;
  • om uitkoop in 2Q29 af te ronden, deze nu al in gang gezet dient te worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

voor 1 juli op te nemen in het PPLG dat Noord-Holland streeft naar het afronden van NNN in 2027, en waar nodig gebruik kan maken van de door de staten gegunde uitloop tot uiterlijk 2029,

en gaan over tot de orde van de dag.

Sijmen Mülder D66
lnes Kostić, Partij voor de Dieren
Julia Schneemann, VOLT


Status

Aangehouden

Voor

Tegen