Amen­dement PPLG: Natuur­be­heerplan bij PS


12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de tekst in besluit 4:

“in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het Natuurbeheerplan vanaf heden te laten vaststellen door het college van Gedeputeerde Staten”

te vervangen door:

“in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het Natuurbeheerplan vanaf heden te laten vaststellen door het college van Gedeputeerde Staten, met uitzondering van grote en meeslepende, en kleine en ingrijpende wijzigingen in subsidiemogelijkheden voor natuur en landschap.”

Toelichting

GS stelt dat het beleidsmatig kader voor het Natuurbeheerplan het PPLG is. Dit programma is echter nog in concept-startfase en dient daarom (nog) niet als beleidskader.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen