Motie PPLG: Water­doelen


D66, PvdD, Volt

12 juni 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op maandag 12 juni 2023, hebben kennisgenomen van de statenvoordracht concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) VD-31.

constateren dat:

  • de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uitgevoerd dienen te zijn in 2027;
  • het behalen van deze doelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van meerdere overheidslagen;
  • op dit moment geen enkel van de oppervlaktewateren in de provincie voldoen aan de doelen voor de chemische kwaliteit;

Overwegen dat:

  • gezond water goed is voor plant, dier en mens;
  • wanneer de waterkwaliteit niet voldoet, de vergunningverlening in gevaar kan komen;
  • een groot gedeelte van het oppervlaktewater in beheer is bij gemeenten en waterschappen;
  • de provincie bij maar een beperkt aantal projecten (mede)initiator is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • om naar de gemeenten en de waterschappen in de provincie een brief te sturen over het belang van het behalen van de KRW doelen;
  • ln deze brief te vragen om een antwoord hoe het betreffende college verwacht de doelen te halen;


en gaan over tot de orde van de dag.

Sijmen Mülder, D66
Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Julia Schneemann, VOLT


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Actief informeren agrariërs over rol provincie

Lees verder

Motie PPLG: Realisatie NNN in 2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer