Motie PPLG: Belas­tende commer­ciële acti­vi­teiten niet langer toestaan in Natura 2000


SP, PvdD

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

  • Constaterende dat:
    recreatiegebieden onder druk komen te staan doordat meer mensen er gebruik van zijn gaan maken en dat in de toekomst nog meer mensen dat gaan doen; -recreatie vele vormen kent, waarbij de Ladder van Leisure aangeeft hoe zwaar de belasting van bepaalde vormen van recreatie op de natuur heeft; -de zwaardere vormen van recreatie maar al te vaak een economische drijfueer hebben;
  • de economie in de provincie Noord-Holland in de voorgaande jaren leidend is geweest, zo ook voor wat betreft recreatie;

Van mening zijnde dat:

  • de natuur voor bepaalde commerciële activiteiten een goedkoop productiemiddel is, terwijl die natuur in feite onbetaalbaar is;
  • dat een dergelijk goedkoop productiemiddel onderdeel uitmaakt van de businesscase voor organisatoren van deze commerciële activiteiten;

Roept GS op:

Om belastende commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld motorcross, drukke muziekfestivals of mud runs niet langer toe te staan in Natura 2000.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP, Remine Alberts
PvdD, Jaap Hollebeek


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Ook onze transitie – Dierenwelzijn in proces PPLG

Lees verder

Motie PPLG: Uniforme criteria en doelstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer