Motie PPLG: Uniforme criteria en doel­stel­lingen


CU, PvdD, Volt

12 juni 2023

De provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2O23, Ter bespreking van agendapunt 9, "Concept-startversie Provinciaal Programma Landelíjk Gebied (PPLG)", (VD-31);

constaterende dat:

  • er veel initiatieven zijn die bedoeld zijn om boeren te stimuleren en belonen voor een duurzamere bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld het GLB, het keurmerk "On the way to PlanetProof", het "weidemelk"-logo van de stichting weidegang, het "Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma" van Royal A-ware en Albert Heijn, etc.);
  • de concept-startversie van het PPLG noemt dat voor de sturing op de transitie naar kringlooplandbouw kritische prestatie-indicatoren (kpi's) zullen worden ontwikkeld;

overwegende dat:

  • het belangrijk is dat de criteria die verschillende organisaties hanteren elkaar niet tegenspreken;
  • het de effectiviteit en uitvoerbaarheid ten goede komt als de verschillende initiatieven zo veel mogelijk dezelfde criteria hanteren;

dragen GS op:

  • in het PPLG te benoemen dat de provincie zich gaat inzetten voor afstemming en waar mogelijk uniformering van de provinciale kpi's en de criteria die in verschillende stimuleringsregelingen van andere partijen worden gehanteerd;
  • daarbij niet alleen de bovenstaande voorbeelden mee te nemen, maar ook andere relevante initiatieven die in onze provincie een rol spelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein, ChristenUnie
lnes Kostić, Partij voor de Dieren
Julia Schneemann, Volt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Belastende commerciële activiteiten niet langer toestaan in Natura 2000

Lees verder

Motie PPLG: Brede ondersteuning van agrariërs die willen verduurzamen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer