Motie Positieve houding naar motie Teunissen over onaf­han­kelijk meten bij Tata Steel


Partij voor de Dieren JA21 Chris­tenUnie SP D66

8 juli 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 juli ’24, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • de Tweede Kamer de motie Teunissen c.s.[1] met 112 stemmen heeft aangenomen (voor stemden: PVV, GL-PvdA, NSC, D66, BBB, SP, CU, PvdD, Volt, JA21);
  • deze motie de regering verzoekt om zo snel mogelijk te zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel, inclusief het voor handhaving benodigde cameratoezicht en deze data zo veel mogelijk openbaar beschikbaar te maken;

overwegende dat:

  • deze aangenomen motie in lijn is met waar omwonenden van Tata Steel al jarenlang om vragen en een kans biedt om onafhankelijke metingen bij Tata Steel te realiseren;
  • de motie Teunissen in lijn is met de oproepen van PS in de afgelopen jaren;

gehoord de discussie,

spreken uit:

  • een positieve houding te hebben over de motie Teunissen c.s. over zo snel mogelijk zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel;
  • het belangrijk te vinden dat het Rijk daar werk van maakt;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Gezondheid en milieu | Tweede Kamer der Staten-Generaal


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, PVV, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Amendement Schrap besparing op Groen Kapitaal

Lees verder

Motie geld voor transitie en natuur, nog steeds de laagste opcenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer