Motie Pilot met ener­gie­con­ci­ërges


DENK, PvdD, SP

8 november 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, kennis genomen hebbende van de Begroting 2022;

constaterende dat:

  • het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) uitwijst dat energiecoaches niet effectief zijn, omdat bewoners meer gericht zijn op het heden en bezig zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. De besparingsadviezen zijn daarom ‘aan dovemans oren gericht’, aldus de onderzoekers;1
  • de HvA adviseert om in plaats daarvan te werken met energieconciërges: professionals die gelijk ter plekke energiebesparende maatregelen kunnen aanleggen;

overwegende dat:

  • energie-armoede de laagste-inkomensgroepen het hardst raakt en het juist deze groepen zijn die adequate hulp nodig hebben;
  • Alliander meewerkt aan het realiseren van een duurzame energievoorziening vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. De energiecoaches passen dan ook mooi in dit nobele doel die de nodige aanpassingen kunnen verrichten om energie toegankelijk te maken voor iedereen;

verzoeken het college:

  • te onderzoeken hoe de inzet van energieconciërges kan worden gefaciliteerd en daarbovenop de energiecoaches aan te moedigen actiever op te treden om de stijgende energielasten bij met name de laagste inkomensgroepen tegen te gaan;
  • in dit verband kijken op welke wijze meer aspirant installateurs kunnen meelopen met de energieconciërges in samenwerking met educatieve of mbo-instellingen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen