Motie Onder­be­steding wordt groen


26 maart 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 26 maart 2018, te Haarlem, ter behandeling van de tweede begrotingswijziging 2018;

constaterende dat:

zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten streven er naar het Natuurnetwerk Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur) in 2027 af te ronden;

volgens het Provinciale Meerjarenprogramma Groen de verwachting is dat in 2025 een financieel tekort zal ontstaan om de NNN-taakstelling te realiseren;

Onderbestedingen structureel zijn;

geld dat niet uitgegeven wordt uiteindelijk vrijvalt naar de algemene reserve;

van mening dat:

het van groot belang is dat het Natuurnetwerk Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur) in 2027 is gerealiseerd;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

geld dat vrijvalt te reserveren voor de Reserve Groen tot het moment dat er voldoende middelen zijn om het NNN/EHS in 2027 af te ronden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, 50plus

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66