Amen­dement Groot­schalige Eiwit­tran­sitie


26 maart 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 26 maart 2018, te Haarlem, ter behandeling van VD-14, de tweede begrotingswijziging 2018; aanvullende voorstellen uitvoering motie 110;

besluiten in het ontwerpbesluit behorende bij bovengenoemde voordracht:

1. toe te voegen als besluit: “€2 miljoen te reserveren voor investeringen in de groene eiwittransitie;”;

2. toe te voegen als besluit: “€2 miljoen te onttrekken aan de middelen die in de tweede begrotingswijziging 2018, zoals dat door GS aan PS is verzonden, zijn toebedeeld aan het project ‘2.10: Duinpolderweg’;”

Toelichting:

Dit amendement regelt dat er in de lopende begroting 2018 2 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de grootschalige eiwittransitie.

Om onze ambitie tot verduurzaming van de landbouw te realiseren zal € 2 miljoen worden gereserveerd voor het op gang brengen van een grootschalige transitie naar de teelt en consumptie van plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten. De noodzaak hiertoe is in de commissie NLM van 4 december 2017 uitvoerig besproken. Met dit budget kan onder andere een proef met de teelt van Azolla en Lisdodde in de veenweidegebieden worden gestart en kan er een extra impuls worden gegeven aan de zeewierteelt.

Linda Vermaas

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, 50plus

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Onderbesteding wordt groen

Lees verder

Amendement Subsidieregeling groene schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer