Amen­dement Subsi­die­re­geling groene school­pleinen


26 maart 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 26 maart 2018, te Haarlem, ter behandeling van VD-14, de tweede begrotingswijziging 2018;

besluiten in het ontwerpbesluit behorende bij bovengenoemde voordracht:

toe te voegen als besluit: “€1 miljoen te reserveren voor investeringen in groene schoolpleinen;”;

toe te voegen als besluit: “€1 miljoen te onttrekken aan de middelen die in de tweede begrotingswijziging 2018, zoals dat door GS aan PS is verzonden, zijn toebedeeld aan het project ‘2.10: Duinpolderweg’;”

Toelichting:

Dit amendement regelt dat er 1 miljoen beschikbaar komt om dit jaar te starten met het ondersteunen van het vergroenen van schoolpleinen.

Tevens regelt dit amendement dat de dekking voor dit project wordt gehaald uit de middelen (van een totaal van 25 miljoen) die in het ontwerpbesluit, zoals dat door GS aan PS is verzonden, worden gereserveerd voor de Duinpolderweg.

De indiener beoogt daarmee alvast financiële middelen beschikbaar te krijgen voor een snellere uitvoering van het ingediende initiatiefvoorstel “Groen doet kinderen goed.” Het voorstel zal voor de zomer inhoudelijk worde besproken met het advies van Gedeputeerde Staten. Als er dan nog gewacht zou moeten worden voor de volgende begrotingswijziging voor het voorstel uitgevoerd kan worden, wordt kostbare tijd verloren.

Het initiatiefvoorstel beoogt kinderen meer in contact te brengen met natuur. Natuur is een kerntaak van de provincie. Er verdwijnt steeds meer natuur uit het leven van Noord-Hollandse kinderen. Enerzijds omdat groen dicht bij het huis verdwijnt, anderzijds omdat kinderen minder ver buiten komen. Door het ondersteunen van de aanleg van groene schoolpleinen wordt de natuur teruggebracht in het leven van alle kinderen, ook zij die het het hardst nodig hebben. Bovendien blijken kinderen die natuur en milieueducatie hebben gekregen, later duurzamere keuzes te maken. Daarmee is dit voorstel ook een investering in de samenleving.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, 50plus

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer