Motie onaf­han­kelijk bodem­on­derzoek Tata steel-terrein


JA21, PvdD, SP

10 juni 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juni, ter behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag;

Constaterende dat:

  • De bodem (grond en grondwater) van het Tata Steel-terrein op veel plekken zwaar verontreinigd is;
  • ln het rapport'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?' van Wijers/Blom een bedrag van L2 miljard euro aan saneringskosten genoemd wordt;
  • De provincie bevoegd gezag is voor de bodemkwaliteit en voor sanering van het terrein;

Overwegende dat:

  • Het onduidelijk is welke impact deze bodemvervuiling heeft op de gezondheid in de leefomgeving, de werknemers en de omwonenden van Tata steel;
  • Het onduidelijk is of en in welke mate deze vervuiling van de bodem zich ook verspreidt naar gebieden buiten het Tata Steel-terrein;
  • Het naar alle waarschijnlijkheid nodig is om tijdens de uitvoering van het Heracless Groen staal-plan delen van het terrein van Tata Steel te saneren;

Verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • Onafhankelijk onderzoek te doen naar hoe vervuild de bodem onder en rondom het Tata Steel-terrein is en welk effect dit heeft op de gezondheid van de leefomgeving, de werknemers en de omwonenden;

En gaan over tot de orde van de dag.

Kelly Uiterwijk, JA21
Marc Hanou, Partij voor de Dieren
Remine Alberts, SP


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Referendumverordening voor de kaderbrief 2O26 met een voorstel komen

Lees verder

Motie Belevingswaarde publieke mobiliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer