Motie Bele­vings­waarde publieke mobi­liteit


PvdD

10 juni 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juni 2024,ter behandeling van Visie Publieke Mobiliteit (vD-23).

constaterende dat:

  • in de Visie Publieke Mobiliteit wordt gesteld dat beleving belangrijk is;
  • er daarbij echter alleen aandacht is voor "lekker doorrijden en niet te vaak stoppen";
  • de visie het kader vormt voor de periode 2024-2034 voor onder andere investeringen in het OV en het realiseren van ambities op het gebied van de ketenreis en deelmobiliteit;

overwegende dat:

  • een prettige reisbeleving verder gaat dan "lekker doorrijden en niet te vaak stoppen";
  • door de verschuiving naar "beter OV in plaats van meer OV" de reiziger vaker van overstaplocaties (OV-knooppunten én hubs) gebruik zal maken;
  • vooral bij overstaplocaties het niet altijd even aangenaam verpozen is;
  • de ruimtelijke inrichting van overstaplocaties bij kan dragen aan een prettigere beleving van de ketenreis, bijvoorbeeld door aandacht voor groen en straatmeubilair;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

bij de uitwerking van de Visie Publieke Mobiliteit meer aandacht aan de ruimtelijke inrichting ten behoeve van de belevingswaarde te besteden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de gedeputeerde dat hij bij de OV-knooppunten en hubs meer aan belevingswaarde gaat doen, zoals meer groen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie onafhankelijk bodemonderzoek Tata steel-terrein

Lees verder

Motie Vreemd: onderzoek instandhouding buslijn 200

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer