Motie IPO visie verslech­te­rings­verbod


D66, PvdD, Volt

10 juli 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen op maandag 10 juli 2023;

constateren dat:

  • het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gevraagd heeft aandachtspunten mee te geven voor het IPO-bestuur;
  • het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 13 april 2023 de kaderbrief 2024 voor het IPO en Bij12 heeft vastgesteld;
  • daarin is opgenomen, dat zowel rijk als provincies inhoudelijk op één lijn zitten over de onwenselijkheid van een verslechteringsverbod buiten Natura2000 (paragraaf 3.8);
  • er in de Staten nog niet eerder gesproken is over dit onderwerp;

overwegen dat:

  • het onwenselijk is dat het IPO namens de provincies een gezamenlijke visie uitdraagt die de kerntaken raakt waar nog niet over gesproken is in Provinciale Staten;

verzoeken het college:

  • aan het rijk en het IPO kenbaar te maken, dat er (nog) geen overeenstemming is over de visie van Provinciale Staten over het Europees verslechteringsverbod;

en gaan over tot de orde van de dag.

Nina Sophie Vroom (D66)
Ellinoor Jorna (PvdD)
Maik de Weerdt (Volt)


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, FvD, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Dierenwelzijn opnieuw een plek in de provincie

Lees verder

Motie Verbeterslag in verantwoording aan Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer