Motie Dieren­welzijn opnieuw een plek in de provincie


PvdD, JA21

10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de

voordracht Kaderbrief 2024 (VD-39);

constaterende dat:

  • de provincie een gedeputeerde Dierenwelzijn heeft;
  • Provinciale Staten (PS) op verschillende momenten hebben uitgesproken dat ze het wenselijk vinden dat de provincie zich op diverse vlakken inspant voor dierenwelzijn en daar door GS ook stappen in zijn gezet;
  • in november 2022 bijvoorbeeld een motie is aangenomen waarin GS wordt gevraagd te overleggen met o.a. gemeenten en de wildopvangsector, met het doel te komen tot een mogelijk model voor structurele financiering waarmee een provincie-dekkend netwerk van wildopvangcentra gewaarborgd kan worden; [1]
  • de meeste partijen en de provincie stellen het liefst te kiezen voor niet-dodelijke oplossingen boven dodelijke, als het gaat om oplossen van mens-dierconflicten (bijv. gewasschade);
  • afgelopen vier jaar een klein budget is vrijgemaakt voor dierenwelzijn, maar er niets geborgd is voor komende jaren;

overwegende dat:

  • dieren ook inwoners zijn van provincie Noord-Holland en provinciaal beleid regelmatig het hun levens en leefomgeving beïnvloedt of aantast;
  • meeste partijen dierenwelzijn belangrijk zeggen te vinden;
  • een meerderheid van Nederlanders betere inzet van de overheden wil om dieren te beschermen;
  • daar een actieve houding van de provincie bij hoort en dus ook een budget;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • om de mogelijkheden te onderzoeken voor (structurele) financiering voor dierenwelzijn in de Begroting 2024 en deze aan PS voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Ivo Mantel, JA21

1 https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/toekomst-van-noord-hollandse-wildopvangcentra-borgen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen