Motie Verbe­terslag in verant­woording aan Provin­ciale Staten


10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de

voordracht Jaarstukken 2022 (VD-38);

constaterende dat

  • provinciale Staten (PS) van Noord-Holland verschillende ambities hebben afgesproken, bijvoorbeeld als het gaat om natuurinclusieve landbouw, dat nieuwe ontwikkelingen natuurinclusief moeten zijn, dat er bij duurzame energieopwekking op land gestreefd wordt naar minstens 50% lokaal eigendom, economisch beleid dat "de brede welvaart versterkt, en dus geen schade toebrengt aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn," [1] etc.;
  • het college via de jaarstukken 2022 verantwoording aflegt aan PS over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2022;

overwegende dat:

  • PS op dit moment een deel van de provinciale ambities onvoldoende kan controleren, omdat er geen jaarlijks overzicht of reflectie is op die ambities;
  • het van groot democratisch belang is dat PS de informatie krijgen die ze nodig hebben om goed te kunnen controleren en kaders te kunnen te stellen;
  • dit bijdraagt aan versterking van opgavegericht werken en doelmatigheid, doeltreffendheid en kostenefficiëntie van beleid;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • om voor de behandeling van de Jaarstukken van 2023 met een voorstel te komen over hoe een verbeterslag kan worden gemaakt in de jaarlijkse verantwoording over het gevoerde beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

lnes Kostić

Partij voor de Dieren

1 Uitvoeringsprogramma Economie 2021-2023 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Uitvoeringsprogramma_Economie_2021_2023.pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen