Motie Eén fte boost dieren­welzijn 2022


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
  • een flink aantal maatregelen die de provincie zou kunnen doen ter verbetering van dierenwelzijn binnen Noord-Holland kosten niet zozeer geld, maar gaan over in gesprek gaan met andere organisaties, input vragen van hen, mogelijkheden voor verbetering verkennen, bundelen van informatie en kansen (over grenzen van dossiers heen), etc.;
  • daar vooral (tijdelijk) ambtelijke capaciteit voor nodig is;
  • hoewel de provincie op elk dossier rekening zegt te houden met dierenwelzijn, is daar nog verbetering in te maken wat betreft concrete resultaten;
  • ambtenaren op dossiers zoals Ruimte en Economie hebben logischerwijze nog niet de ervaring op het dossier die nodig is om dierenwelzijn goed mee te laten wegen;
  • dierenwelzijn maatschappelijk steeds belangrijker wordt en het onderwerp ambtenaren verdient die dierenwelzijn niet slechts erbij doen, maar als een van de hoofdtaken;
  • de provincie – zo erkent ook de gedeputeerde – nog veel kennis in te halen heeft wat betreft dieren en dierenwelzijn;
  • een tijdelijke boost van 1 fte voor dierenwelzijn zou een goed fundament aan kennis en netwerken opleveren voor de provincie, waar de provincie ook in de toekomst – zelfs als de fte wegvalt – op voort kan bouwen van kan profiteren;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • om in 2022, gedurende één jaar, één fte Dierenwelzijn aan te stellen voor het project “Boost dierenwelzijn 2022” ( daarvoor tot maximaal 70.000 uit te trekken, afhankelijk van salarisschaal);
  • daarvoor zou GS bij de ambtenaren een oproep kunnen doen wie veel affiniteit heeft met dieren, en enthousiast is voor de functie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen