Motie Duide­lijkheid finan­ciële gevolgen coali­tie­ak­koord 'Verbindend vooruit'


CDA, CU, D66, SP, 50Plus, PvdA, JA21, Volt, FvD, PVV

10 juli 2023

Provinciate Staten van Noord-Holland, in vergadering b'rjeen op 10 juli 2O2?, ter bespreking van de

Kaderbrief 2024

Constaterende dat

 • Het financiële hoofdstuk van het coalitieakkoord 'verbindend vooruit' slechts op hoofdlijnen is opgesteld;

Overwegende dat

 • Het onduidelijke is wat de onderverdeling van bestedingen is in de verschillende programma's, zowel structureel als incidenteel;
 • Er financiêle ruimte wordt gevonden door taakstellingen uit te voeren op structurele budgetten en bestemmingsreserves, maar niet duidelijk is waar die taakstellingen precies op zien;
 • Het voor de bespreking van het coalitieakkoord 'Verbindend vooruit' tijdens de Statenvergadering van 17 juli belangrijk is inzicht te hebben in de financiële keuzes die gemaakt worden.

Verzoeken GS en de nieuwe coalitiepartijen

 • Provinciale Staten uiterlijk vrijdag 14 juti 2023 een gedetailleerd financieel overzicht toe te
  sturen met daarin een nadere toelichting op de genoemde bedragen op de pagina's 38, 39
  en 40 van het coalitieakkoord 'verbindend vooruit'.

En gaan over tot de orde van de dag.

Dennis Heijnen, CDA
Michel Klein, CU
Emre Kanik, D66
Remine Alberts, SP
Anneke van der Helm, 50Plus
Kelly Uiterwijk, JA21
lnes Kostić, PvdD
Maik de Weerdt, Volt
Johan Dessing, FvD
Marco Deen, PW


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Verbeterslag in verantwoording aan Provinciale Staten

  Lees verder

  Motie Vervolgstappen controle en sturing klimaat en ecologisch beleid

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer