Motie bij Actie agenda Actieve mobi­liteit 2022-2027: school­routes als hoogste prio­riteit


JA21 Noord-Holland, Chris­tenUnie, Partij voor de Dieren

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 mei 2022, te Haarlem, ter vaststelling van: “Voordracht Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets”;

constaterende dat:

• er veel ambities zijn ten opzichte van actieve mobiliteit;

• de budgetten niet toereikend zijn om al deze ambities uit te voeren;

overwegende dat:

• veilige schoolroutes prioriteit moeten krijgen;

verzoekt Gedeputeerde Staten:

• schoolroutes de hoogste prioriteit te geven bij de toekenning van provinciale subsidies in het kader van actieve mobiliteit;

• met gemeenten in overleg te gaan over de realisatie van uniforme, voor weggebruikers herkenbare, schoolroutes;

• binnen deze schoolroutes scholieren zo veel als veilig mogelijk voorrang te verlenen op andere weggebruikers;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie bij Actie agenda Actieve Mobi­liteit 2022-2027: aantrekkelijke doorfietsroutes

Lees verder

Motie Geen bezuinigingen MRA ten koste van klimaat en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer