Motie Betere naleving soor­ten­be­scherming Wet natuur­be­scherming


PvdD, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
 • de provincie bevoegd gezag is voor bescherming van wilde dieren ingevolge de Wet natuurbescherming;
 • oplettende burgers regelmatig situaties signaleren waarin de Wet natuurbescherming als het gaat om dieren niet goed wordt nageleefd, zoals bij onderhoud aan gebouwen waar zwaluwen nestelen, het met groot materieel maaien in het vroege voorjaar wanneer vogels nog nesten hebben, of het te vroeg en onzorgvuldig baggeren in sloten;
 • vaak gaat ontstaan die situaties juist doordat opdrachtgevers of uitvoerders onvoldoende op de hoogte zijn van wat de Wet natuurbescherming in praktijk precies inhoudt en die informatie ook niet makkelijk overzichtelijk ergens te vinden is;
 • het is daarom van groot belang dat er duidelijke informatie - in bijvoorbeeld de vorm van een checklist op één centrale webpagina - wordt verstrekt over waar ondernemers rekening mee moeten houden als het gaat om Wet natuurbescherming enbeschermde soorten, en over hoe nadelige gevolgen van werkzaamheden en activiteiten voor bijvoorbeeld nestelplekken vermeden kunnen worden;
 • het verspreiden van zo’n centraal digitaal ‘informatiepunt’ of checklist zal bijdragen aan meer bewustwording bij alle betrokken sectoren;
 • de provincie zo’n rol ook op zich neemt om bedrijven te helpen aan hun plicht voor energiebesparing te voldoen;
 • gezien het feit dat wilde dieren gemeente grenzen vaak overstijgen, de rol van de provincie als beschermer van wilde dieren en natuur en de rol van de provincie als verbinder, is het voor de hand liggend dat Noord-Holland hier de handschoen oppakt;
 • dit ook landelijk beleid zou kunnen ondersteunen: onlangs is een motie (o.a. VVD, D66, GL, PvdA) aangenomen om kansen voor versterking en bescherming van natuur en biodiversiteit bij bouw en renovatie te pakken1;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • het voor o.a. ondernemers makkelijker te maken de Wet natuurbescherming als het gaat om wilde dieren beter na te leven, door duidelijke informatie over praktische naleving van Wet Natuurbescherming op één centrale webpagina te zetten, bijv. via een checklist;
 • vervolgens ervoor te zorgen, in overleg met gemeenten, dat de bekendheid van zo’n centraal informatiepunt/checklist beter onder bedrijven en particulieren wordt verspreid, zodat er meer bewustwording komt en naleving ook beter geschiedt;
 • hiervoor maximaal 30.000 euro uit te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Remine Alberts, SP

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z17106&did=2021D36777
Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, JA21, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsfactoren natuur klimaat wel invloed op

Lees verder

Motie Indicator biologische bollen toevoegen aan begroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer