Motie Tata Steel: Maximale juri­dische ruimte pakken om gezondheid te beschermen


PvdD, SP, 50PLUS, CU

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober ‘23, ter behandeling van Actualiteit n.a.v. RIVM-rapport van 22 september ’23 over gezondheidsrisico’s ten gevolge van Tata Steel[1];

overwegende dat:

  • in opdracht van het ministerie van I&W het rapport “Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies; Advies in het kader van de Pilot Industrie vanwege van het Schone Lucht Akkoord (2021)” is opgesteld;[2][3]
  • dit rapport gaat over de juridische mogelijkheden om resultaatgerichte emissiegrenswaarden te stellen om tot een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van milieu en gezondheid te komen;[4]
  • het rapport laat zien dat er juridisch meer mogelijk is om de vervuiling van de industrie verder te beperken dan wat al jaren gebruikelijk is. Zeker nu de nieuwe Omgevingswet in aantocht is;
  • dit rapport een denkwijze omvat waarvan de kern is dat de provincie veel meer beslisruimte heeft dan alleen BBT om tot schonere lucht te komen;

de uitkomst o.a. kan leiden tot scherpere emissiegrenswaarden;


gehoord de discussie,

verzoeken GS om:

  • een notitie op te stellen over hoe de inzichten uit het rapport “Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies” kunnen worden toegepast op Tata Steel, bijvoorbeeld in eerste instantie op de Kooksgasfabrieken, met als doel de gezondheid beter te beschermen;

  • daarbij uit te gaan van het nieuwe instrumentarium uit de Omgevingswet;

  • de notitie zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2024, naar PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Remine Alberts, SP
Anneke van der Helm-Chandansingh, 50PLUS
Michel Klein, CU

[1] De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving | RIVM

[2] https://iplo.nl/publish/pages/188724/20210208-rapport-_-schone-lucht-dankzij-resultaatgerichte-grenswaarden-voor-industriele-emissies_1.pdf; https://iplo.nl/thema/lucht/rapport-resultaatgerichte-waarden-stellen/

[3] Toelichting rapport op video:

[4] Tenslotte: “Sinds de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer in 1993 bestaat het milieurecht uit een juridisch stelsel dat uitgaat van preventie, van verantwoordelijkheid van de vervuiler en van (strenge) voorschriften om vervuiling bij de bron aan te pakken. Wij constateren dat het milieurecht reeds vanaf 1993 zeer consequent is in de bedoeling: er moet sprake zijn van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieubelang. Dit is sindsdien altijd de essentie geweest van het milieurecht, óók toen de Wabo in 2010 in werking trad (artikel 2.14 Wabo) en óók met de toekomstige Omgevingswet (artikelen 4.22 en 5.26 Ow).” https://iplo.nl/publish/pages/188724/20210208-rapport-_-schone-lucht-dankzij-resultaatgerichte-grenswaarden-voor-industriele-emissies_1.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, JA21, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Onderzoek parallellen met uitspraak Chemours

Lees verder

Motie Tata Steel: Vernieuwende juridische denkwijze voor gezondheid van omwonenden Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer