Motie Extra inzet op besparing van ener­gie­ge­bruik door provincie


CU en anderen

19 september 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 september 2022,

constaterende dat:

• er momenteel sprake is van ongekend hoge energieprijzen in Europa;

• veel inwoners in de problemen komen door deze prijsstijgingen;

• de Europese commissie de lidstaten heeft opgedragen om het elektriciteitsgebruik met 10% te verminderen;

• de provincie een relatief grote gebruiker van energie is;

• de provincie in het “Actieprogramma Klimaat 2020-2023” de verduurzaming van de eigen organisatie als één van de thema’s heeft benoemd;

• er in het kader van dit actieprogramma reeds plannen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd om het energieverbruik van de provincie terug te dringen;

overwegende dat:

• de provincie geen directe rol heeft in de aanpak van energiearmoede van individuele inwoners;

• er wellicht kansen zijn om energieverbruik door provincie eerder en verder terug te brengen, zoals bijvoorbeeld door aanpassen van (openbare) verlichting, het verlagen van de temperatuur van gebouwen, het plaatsen van tijdschakelaars op apparatuur die ’s nachts niet gebruikt wordt – rekening houdend met randvoorwaarden zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden;

• een vermindering van het energieverbruik door de provincie ook bijdraagt aan de demping van de energieprijzen, die ten goede komt aan alle inwoners;

verzoeken GS:

• om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (‘quick wins’) en deze breed binnen de organisatie toe te passen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein, ChristenUnie
Remine Alberts, SP
Fabian Zoon, Partij voor de Dieren
Emre Kanik, D66
Suleyman Koyuncu, DENK
Wilma van Andel, CDA
Wil van Soest, 50PLUS/PvdO
Annette de Vries, PvdA
Daniël van den Berg, JA21Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, JA21, CDA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, FvD, PVV, Liberaal NH

Lees onze andere moties

Motie Noodhulp aan wildopvang De Bonte Piet

Lees verder

Meer provinciale inzet voor voor opvang vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer