Amen­dement Steun aan slacht­offers aard­be­vingen Turkije en Syrië


GL, D66, SP, DENK, PvdA, CDA, PvdD, VVD, CU, NNH, PvdO

6 maart 2023


)Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023,Te Haarlem, ter behandeling van de Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen.

Besluiten,

een toevoeging te doen aan het ontwerpbesluit zodat de voordracht luidt:

1. kennis te nemen van de voorlopige besluiten om de aanvragen voor de subsidievaststelling over de periode L5 maart 2O2t't/m L4 maart 2022van de ondersteuningsstichtingen van de Statenfracties:

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS-PVDO, DENK, J421, Liberaal N-H en Baljeu vast te stellen conform artikel 1L, lid 2 van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015;

2. dat het ontwerpbesluit, dat zijn vertaalslag krijgt in vijftien besluiten van de voorzitter van provinciale Staten tot subsidievaststelling conform de voorlopige besluiten, hen geen aanleiding geeft om hierover wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter te brengen.

3. Het restant van de fractiebijdragen over de hier bovengenoemde periode ter hoogte van € I57.921 dat terugvloeit naar de algemene middelen, als gift te doneren aan Giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en het college volmacht te verlenen dit als gift te doneren.


Toelichting

Er heeft in Turkije en Syrië een verschrikkelijke ramp heeft plaatsgevonden met duizenden slachtoffers tot gevolg. Er in Turkije en Syrië nu behoefte is aan noodhulp voor medische voorzieningen, drinkwater, eten en dekens. Duizenden huizen en gebouwen zijn ingestort en dus ook hulp op de langere termijn nodig is.

Om de slachtoffers te helpen is Giro 555 geopend. Uit humanitaire overwegingen willen ook wij een bijdrage doen. Daarom stellen we voor het restant uit de fractievergoedingen van 2022 van €I57.921 ter beschikking te stellen aan Giro 555.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, D66

Tegen

JA21, FvD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bescherming gezondheid, water en natuur tegen vislood

Lees verder

Motie Een sterke MRA heeft natuur nodig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer