Motie Een sterke MRA heeft natuur nodig


SP, 50PLUS, PvdD

6 maart 2023

Constaterende dat:

 • het gebied van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd is;
 • de natuur in de MRA hierdoor in sterke mate onder druk staat;
 • natuur van belang is voor onder meer gezondheid, recreatie, C02-vastlegging, waterkwaliteit en biodiversiteit;
 • al deze factoren een economische waarde hebben;
 • de MRA tot dusver geen Platform Natuur en geen portefeuillehoudersoverleg Natuur heeft;
 • natuur geen onderwerp is op de Termijnagenda van de MRA;

overwegende dat:

 • natuur eveneens een bestuurlijke opdracht binnen de MRA-agenda zou moeten zijn;
 • natuur vanwege de twee leidende MRA-principes 'toekomstbestendig' en 'evenwichtig' een belangrijke rol heeft;
 • volgens de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 'meer dan de helft van het mondiale bruto binnenlands product afhankelijk is van de natuur';
 • het behoud en herstel van de natuur daarom een dringende uitdaging binnen de MRA is;

Besluit GS opdracht te geven:

 • het onderwerp 'natuur' op te nemen in de Termijnagenda van de MRA;
 • dit kenbaar te maken in de antwoordbrief van Provinciale Staten die aan de voorzitter van de MRA zal worden gezonden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Steun aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Lees verder

Amendement lnformatie op website OD NHN m.b.t. natuur - en soortenbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer