Amen­dement lnfor­matie op website OD NHN m.b.t. natuur - en soor­ten­be­scherming


23 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van het initiatiefvoorstel 'Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren';

besluiten om het ontwerpbesluit 1-68 als volgt te wijzigen:

De tekst: "Het college van Gedeputeerde Stoten te verzoeken om de ODNHN de opdracht te geven om de informatie over waar mensen overtredingen van Wet natuurbescherming (zoals stroperij) kunnen melden, zo snel mogelijk prominent en begrijpelijk op de website te zetten, zodat mensen mokkelijker een melding kunnen doen. Daarnaast wordt GS verzocht meer bekendheid te geven aan de rol van ODNHN in bescherming van dieren en natuur onder burgers, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen";

te vervangen door:

"Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken om de ODNHN de opdracht te geven om de informatie over waar mensen overtredingen van Wet natuurbescherming (zoals stroperij) kunnen melden, zo snel mogelijk prominent en begrijpelijk op de website te zetten, zodat mensen makkelijker een melding kunnen doen.

Toelichting
De laatste zin uit het ontwerpbesluit 168 is geschrapt, omdat we ervan uitgaan dat GS aandacht zal besteden aan het informeren van burgers over de rol van de OD NHN, aangezien veel burgers daar nog te weinig mee bekend zijn.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Een sterke MRA heeft natuur nodig

Lees verder

Amendement Aandacht voor dierenwelzijn in lijn met Voedselvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer