Amen­dement over wind­tur­bines en trek­routes vogels en vleer­muizen


Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Stra­te­gieën

3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën wordt als volgt gewijzigd:

op bladzijde 12 onder Ad I en na de laatste zin van de alinea ‘(…) verdeling van de lusten en lasten voor de omgeving’ wordt toegevoegd: Bij het bepalen van mogelijke locaties voor windturbines, wordt rekening gehouden met vogels en vleermuizen. De plaatsing van windturbines op trekroutes van vogels en vleermuizen is niet wenselijk.’

Toelichting

In de Omgevingsvisie worden de bescherming en uitbreiding van natuur als belangrijke doelen worden gesteld. Het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën wordt gezien als het vertrekpunt van de provincie, waarbij wordt aangegeven waar ruimte wordt gezien voor opstellingen voor wind- en zonne-energie, en deze inzichten worden meegenomen in het traject van de Omgevingsverordening.

Windturbines kunnen een gevaar vormen voor, en voor verstoring kunnen zorgen van, vogels en vleermuizen, terwijl er in het huidige Perspectief van de provincie geen rekening wordt gehouden met trekroutes van vogels en vleermuizen.


Jaap Hollebeek
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PVV, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH, FvD

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CU, CDA