Amen­dement over micro­tur­bines voor iedereen


Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Stra­te­gieën

3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën wordt als volgt gewijzigd:

op blz. 13, onder Ad II, wordt in de voorlaatste zin na “geen grote windturbines staan of komen” toegevoegd: , waarbij we aantekenen dat we openstaan voor plaatsing van microturbines voor iedere burger, dus ook buiten agrarische erven.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de eerdere wens van Provinciale Staten om microturbines de ruimte te geven voor iedere burger, in plaats van alleen voor agrariërs, uit te voeren. Het betreft de motie M08-2019 (februari 2019), waarin Provinciale Staten zich in ruime meerderheid positief hebben uitgesproken voor kleine en sociale windmolens (microturbines) en voor het maken van beleid daarvoor[1]. In de huidige tekst van Het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën wordt de toepassing van microturbines ten onrechte toegespitst op alleen agrarische erven.

Ook bij de bespreking van het Noord-Holland Perspectief op de Regionale Energiestrategieën in de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van 13 januari jl. is de wens om microturbines de ruimte te geven voor zowel agrariërs als andere burgers opnieuw uitgesproken.

Bovendien kan burgerparticipatie leiden tot meer draagvlak voor de energietransitie. Beleid voor kleine en sociale windmolens waarvan alle burgers kunnen profiteren, kan derhalve bijdragen aan meer draagvlak voor de energietransitie.

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-windmolens-op-land;


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH