Amen­dement Hoogste niveau natuur­in­clu­sieve landbouw rondom natuur­ge­bieden


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in online vergadering bijeen op maandag 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030,

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijziging:

  • onder hoofdstuk 5 “Resultaten” (blz. 19) na de zin:

    “de grondgebonden landbouw natuurinclusief.”

    de volgende zin toe te voegen:

    “Daarbij streeft de provincie naar het realiseren van Niveau 3 van natuurinclusieve landbouw (volgens Louis Bolk Instituut en WUR) in ieder geval in bufferzones rondom natuurgebieden.” 1

Toelichting

De gedeputeerde landbouw zei in de commissievergadering NLG van 11 januari ’21 dat dat een van de gestelde doelen is om in 2030 volledig over te gaan naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw. En dat GS daarbij streeft naar ten minste niveau 2 van natuurinclusieve landbouw, zoals het Louis Bolk Instituut (LBI) samen met de WUR verschillende niveaus heeft aangemerkt.

Ambitieniveau 2 is weliswaar een verbetering, maar daarbij is geen sprake van een systeemverandering in de landbouw. Het is nog steeds het ‘controlerende model ‘ in plaats van een ‘adaptief model’. Een systeemverandering naar adaptief (mét de natuur in plaats van tegen) is wel urgent en noodzakelijk. Die transitie in de landbouw is dé sleutel om de stikstofproblematiek, watervervuiling, klimaatverandering, biodiversiteit en landschap doeltreffend aan te pakken.

Niveau 3 is zowel vanuit duurzaamheid als biodiversiteit het meest aantrekkelijk. Volgens LBI/WUR biedt het op lange termijn, namelijk tien jaar, zicht op vergelijkbare verhoudingen in kosten-baten als Niveau 0. Tien jaar is ook mooi de tijdshorizon van de Voedselvisie.

Niveau 0 zal de komende jaren extra kosten met zich meebrengen vanwege de risico’s van o.a. klimaatinvloeden, antibioticaresistente en prijsschommelingen van voer en melk. Ook heeft dit niveau hoge bedrijfskosten aan externe inputs als kunstmest, landbouwgif e.d. Niveau 3 heeft deze bedrijfskosten niet. Onderzoek laat zien dat de groene landbouwtransitie veel meer oplevert dan het kost.

Niveau 3 is minstens in bufferzones rond natuurgebieden noodzakelijk, gezien de crisis waarin de natuur zich bevindt en onze afhankelijkheid van natuur.

1 https://www.louisbolk.org/down...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen

Lees verder

Amendement Visserij betrekken bij de Voedselvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer