Amen­dement Belang­rijke transitie in de landbouw niet vergeten


PvdD, SP, VOLT

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de zinssnede in de antwoordbrief:

Daarnaast willen wij de komende jaren verder werken aan de energietransitie, het energienet uitbreiden, de natuur versterken, de luchtkwaliteit verbeteren, de klimaatcrisis tegengaan, het voorzieningenniveau in stand houden, helpen bij de transitie naar duurzame visserij en oog houden voor een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel.”

te vervangen door:

Daarnaast willen wij de komende jaren verder werken aan de energietransitie, het energienet uitbreiden, de natuur versterken, de luchtkwaliteit verbeteren, de klimaatcrisis tegengaan, het voorzieningenniveau in stand houden, helpen bij de transitie naar duurzame visserij, stimuleren van consumptie en productie van meer plantaardige eiwitten en biobased materialen, en oog houden voor een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel.”

Toelichting

In het coalitieakkoord staat o.a.: “De productie op en de consumptie van eigen bodem van meer plantaardige eiwitten zien wij daarom als een positieve ontwikkeling en blijven wij stimuleren.”
Maar in de brief aan MRA wordt alleen de visserij apart genoemd. Dat corrigeren we nu met dit amendement.

De eiwittransitie en de transitie naar meer natuurinclusieve teelt voor bouw en isolatie is namelijk geen ‘nice to have’, maar een cruciale stap in beleid waarmee we effectief en kostenefficiënt sterk kunnen bijdragen aan een nieuw verdienmodel voor de boeren. Een gezond voedselsysteem, en aan het oplossen van klimaat- en natuurcrisis, zo blijkt uit o.a. onderzoeken van Universiteit van Leiden en Oxford. WUR heeft net een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de eiwittransitie grote voordelen oplevert, zoals een gezondere bevolking en miljarden euro’s aan opbrengsten voor de samenleving. Bovendien kunnen we zo bijdragen aan het stoppen van bodemdaling, waar onze inwoners o.a. schade aan hun huizen van ondervinden. Met telen voor de bouw kunnen we niet alleen werken aan gezondere verdienmodellen voor de boeren, maar ook bijdragen aan groener wonen in comfortabele, klimaatneutrale en goed geïsoleerde woningen, waarmee we de energierekening laag houden.Ines Kostić

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Alle MRA-activiteiten in het kader van eerlijk oplossen van klimaat-en natuurcrises

Lees verder

Amendement MRA: Betaalbaar en groen wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer