Vragen over econo­mische maat­re­gelen


2 april 2020

1. We hebben naast de coronacrisis, ook twee andere urgente crises: biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis. De provincie is bezig met een meer integrale aanpak van dossiers en daar zijn ook moties voor aangenomen. Het is daarom belangrijk om ook bij de bestrijding van het coronavirus en de inzet van economische maatregelen die integrale aanpak te blijven hanteren. We moeten voortdurend prikkels blijven geven die sturen op een duurzame en toekomstgerichte economie. De opkomst van virussen zoals corona wordt immers o.a. versneld door de afbraak van ons natuur en milieu, zo stellen wetenschappers. Verenigde Naties wijzen daarom op het belang naar integraal kijken naar de vaak onderling verbonden uitdagingen waar we nu mee te maken hebben.

a) Zijn GS bereid te waarborgen dat de economische maatregelen die straks door de provincie worden ingezet in ieder geval niet ten koste gaan van biodiversiteit, milieu en klimaat, maar waar mogelijk juist tot verbetering leiden?

b) We zien bijvoorbeeld dat de focus van Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) wordt verbreed: nu is het nog uitsluitend gericht op innovatieve bedrijven die ook met duurzaamheid bezig zijn, straks ook op andere mkb’ers. Verbreding van focus is in dit geval te rechtvaardigen, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat we ook snelle stappen moeten maken richting duurzame economie. Zijn GS bereid om te onderzoeken hoe we PIM nog kunnen gebruiken om ook niet-duurzame bedrijven juist nu te stimuleren duurzamere keuzes te maken?

c) Er wordt ook onderzocht of we subsidie kunnen verstrekken voor specifieke hulp aan Noord-Hollandse ondernemers met problemen. Ook hier de vraag: zijn GS bereid deze eventuele subsidies te gebruiken om ondernemers richting duurzame stappen te prikkelen? Het kan niet zo zijn dat we geld blijven stoppen in een achterhaalde economie.

d) Ook kijkt de provincie of een ruimhartige beoordeling van aanvragen van MIT subsidie mogelijk is. Ruimhartigheid is fijn in deze tijden, maar mag niet andere crisissen verergeren. Dus hier weer de vraag: zijn GS bereid kenbaar te maken om bij beoordeling van aanvragen van MIT-subsidie (Regeling Mjb Innovatiestimulering Regio's en Topsectoren) de bestaande voorwaarden rond duurzaamheid niet te willen verslappen?

2. Juist in deze tijd hebben de meest kwetsbare groepen, waaronder dieren, steun van de overheid nodig. De opvangcentra voor wilde dieren waren al ontzettend kwetsbaar, omdat ze onvoldoende tot geen steun ontvingen van overheden om te doen wat o.a. de taak is voor de provincie: zorgplicht voor wilde dieren die in problemen zijn geraakt door menselijk handelen. Dat heeft de Gedeputeerde inmiddels als het goed is ook ervaren. Deze hulpcentra voor wilde dieren draaien grotendeels op vrijwilligers, die nu door corona uitvallen. Provincie kan helpen met bijvoorbeeld financiering, advies en netwerk.

Is de Gedeputeerde bereid om te onderzoeken hoe de provincie – net zoals voor de kwetsbare cultuursector en eventueel samen met gemeenten - ook onze opvangcentra voor wilde dieren op korte termijn door deze crisis kan helpen?