Voort­be­staans­ze­kerheid borgen, ook in MRA Agenda


16 oktober 2023

Samenwerking binnen MRA ziet GS terecht als een kans om grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Maar dan moeten we als provincie ook heldere keuzes meegeven. Rechtvaardig en snel de klimaat- en biodiversiteitscrisis die ons allemaal bedreigt oplossen zou prioriteit moeten zijn. Hoe langer we uitstellen, hoe meer het gaat kosten en dat gaat juist ten koste van meest kwetsbare inwoners.

Het gaat om onze VOORTbestaanszekerheid. En in dat kader is het belangrijk dat we de volgende vier punten meegeven voor de MRA Agenda en komen daarvoor met voorstellen in PS:

1. Alle nieuwe ontwikkelingen moeten natuurinclusief. Zo staat het in onze Omgevingsvisie en dat moet ook in de MRA-Agenda. Natuurinclusief ontwikkelen gaat - in lijn met advies van Raad voor leefomgeving en infrastructuur - over alle domeinen: van economische ontwikkelingen tot bouwen en mobiliteit. Het betekent een gezonder en veiliger Noord-Holland voor onze kinderen, ouderen en dieren.

GS vertelt is in haar brief vergeten te melden dat tijdens een BOT-overleg over de Agenda aandacht voor natuurinclusief ontwikkelen een van meest genoemde punten was.

2. Economisch activiteiten moeten gericht zijn om welzijn van mensen en dier, binnen ecologische grenzen, ongeacht of de economie groeit of niet. Oftewel: we moeten uitgaan van brede welvaart of betekeniseconomie.
Vorig jaar is daarover een initiatiefvoorstel van CU en PvdD aangenomen, in het kader van ‘betekeniseconomie’. De provinciale visie op brede welvaart economie zoals geschetst in de Uitvoeringsagenda Economie sluit aan bij de betekeniseconomie. Citaat:

“Een economie die de brede welvaart versterkt, brengt ook geen schade toe aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn.”

In juli 2022 is een amendement aangenomen richting MRA met een tekst over de noodzaak van die economische transitie.

Die nieuwe economie moet duidelijk het kader vormen voor de MRA-Agenda. In lijn met wat prof de Groot over de brede welvaart in de MRA presenteerde: met ons gaat het goed, maar ten koste van toekomstige generaties en generaties elders en daarom moeten we scherpe keuzes maken. In diverse MRA bijeenkomsten is daarom uitgesproken dat verschillende dimensies van Brede welvaart (hier en nu, maar ook onze impact elders en later) meegenomen worden in de MRA Agenda. Dat moeten we als Noord-Holland steunen. De huidige formulering in de GS-brief is te vaag.

3. Alle nieuwe ontwikkelingen vanuit MRA moeten in lijn zijn met klimaatakkoord van Parijs. Een soort rechtvaardige klimaattoets of toekomstige generatie-toets zou daarom ook meegenomen moeten worden in MRA -Agenda. Anders zijn activiteiten weggegooid geld. Dat kan met behulp van bijvoorbeeld SWECO en Lab Toekomtige Generaties worden gedaan. Zou ook in lijn zijn met aangenomen initiatiefvoorstel van CU en PvdD over toekomstige generaties eens stem geven.

En een MRA Agenda die in lijn is met Parijs, spreekt zich ook uit voor krimp van luchtvaart.

4. Pleiten voor krachten voor de eiwittransitie, tegen bodemdaling en veenoxidatie. De eiwittransitie staat ook in het coalitieakkoord, maar in de brief aan MRA wordt alleen de visserij apart genoemd. De eiwittransitie is geen nice to have, maar een cruciaal stuk in beleid waarmee we effectief en kostenefficiënt sterk kunnen bijdragen aan een gezond voedselsysteem, en aan het oplossen van klimaat- en natuurcrisis, zo blijkt uit oa. Universiteit van Leiden en Oxford. WUR heeft net een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de eiwittransitie grote voordelen oplevert, zoals een gezondere bevolking en 2 miljard euro voor de samenleving. Bovendien kunnen we bijdragen aan stoppen van bodemdaling, waar o.a. onze inwoners o.a. schade aan hun huizen van ondervinden.

Over bovenstaande vier punten zijn voorstellen in Amsterdam over aangenomen.

Ten slotte willen we zien dat de Agenda benoemt dat ze rekening houdt met al haar inwoners, mensen én andere dieren.