Begroting 2024 in Commissie Bestuur


16 oktober 2023

Voor ons liggen grote uitdagingen op het terrein van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en betaalbaar wonen in een schone, gezonde en veilige leefomgeving. De urgentie hiervan zien we helaas maar mondjesmaat terug in deze begroting, en dat terwijl we toch behoorlijk achter lopen op onze doelenstellingen.

Naast al aangekondigde moties over bijvoorbeeld natuurinclusieve ruimtelijk inrichting uit de commissie ruimte en dierenwelzijn in landelijk gebied wil ik me vandaag beperken tot moties aangaande de Commissie Bestuur.

Het is al even in een andere commissie ter sprake gekomen, maar ons grondbeleid (dat valt onder deze commissie) kan ook efficiënter ingezet worden om de noodzakelijke transities te versnellen. Ziet de gedeputeerde daar ook mogelijkheden voor?

Dan nog een aantal punten die echt puur deze commissie raken:

ICT middelen zoals telefoons en laptops lijken nu te worden afgeschreven in 3 jaar. We vragen GS om te kijken naar langer gebruik van de apparatuur en daarna te investeren in refurbished apparatuur.

Hoe zet GS nu in op duurzame inkoop over de hele breedte? Kan daar schriftelijk een update over gestuurd worden voor PS?

In de Commissie Landelijk Gebied was GS enthousiast over het idee om het geven van bloemen bij speciale gelegenheden te vervangen door het geven van biologische bollen van onze boeren. Aangezien iedereen zegt de afzet ervan te willen stimuleren, is dit een mooi gebaar van de provincie. We komen daarvoor ook met een motie.

Gezien de urgentie van de klimaat- en natuurcrisis, zou het goed zijn om een burgerberaad over klimaat te organiseren. Daar zouden we geld voor opzij willen zetten. Verwacht daarover dus ook een motie.

Ten slotte voorzitter, vorig jaar is een initiatiefvoorstel van CU en PvdD aangenomen, waarin de route naar een betekeniseconomie worden geschetst. In een betekeniseconomie worden bedrijven gestimuleerd die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen. De provinciale visie op nieuwe economie zoals geschetst in o.a. de Omgevingsvisie en de Uitvoeringsagenda Economie sluit aan bij de betekeniseconomie:

Maar nergens zien we dit kader voor ons economisch beleid in de uitwerking van de Begroting en in het peilen van de ontwikkelingen van de economie in de Brede Basismonitor. Het gaat vooral nog over vestigingsklimaat, concurrentie en internationalisering. Is GS bereid ook meer in te zetten op de sociale en ecologische toegevoegde waarde van de bedrijvigheid oplevert of het beperken van schade daaraan?

En als laatste in het kader van economie en impact: Schiphol krijgt nu een vergunning om op de oude voet door te gaan. GS heeft het over de “multimodale hubfunctie die economisch en voor de werkgelegenheid van groot belang” zou zijn. Terwijl deze claim door meerdere rapporten onderuit is gehaald. Amsterdam heeft zich vorige week tegen de natuurvergunning voor Schiphol uitgesproken en wij gaan GS per motie vragen hetzelfde te doen.

Interessant voor jou

Stand-van-zakenbrief goederenvervoer in Noord-Holland en Besluitvorming Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland en Flevoland

Lees verder

Voortbestaanszekerheid borgen, ook in MRA Agenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer