Voor­dracht Kader­brief 2023: Kickstart natuur­in­clusief en dier­vrien­delijk Noord-Holland


13 juni 2022

We hebben een viertal voorstellen. Voorstellen die partijlijnen overstijgen dus we hopen dat collega’s ze breed omarmen. Ik zal een paar toelichten:

 • Kickstart natuurinclusief Noord-Holland
  Het laatste Rli rapport, luidt de noodklok over de staat van biodiversiteit. Het benadrukt dat overheden veel meer moeten inzetten in het vergroten van biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied, zoals projecten voor aanleg van landschapselementen. Ons voorstel is daarom om een eenmalige extra financiële impuls te geven aan projecten die daaraan bijdragen.

 • Handreiking bescherming dieren tegen extreem weer
  Het is weer zomer en dat gaat al decennia gepaard met dierenleed in de vorm tienduizenden dieren in Noord-Holland die geen bescherming krijgen tegen hitte. Dieren zoals schapen krijgen al hittestress bij temperaturen boven de 23 graden.

  We vragen niet veel, slechts een vlotte en complete handreiking voor bescherming dieren tegen extreem weer. Zo’n handreiking, eventueel in samenwerking met Wakker Dier, gepaard met een netwerkbijeenkomst met een presentatie voor gemeenten en ondernemers, zou bewustwording over vergroten en inspiratie bieden voor betere bescherming van dieren.

  En ik kijk even naar GS: vertel ons niet opnieuw dat we op het Rijk moeten wachten. We hebben gezien wat er gebeurt als we blijven wachten op landelijk. Weer duizenden dieren in ellende. Ze verdienen op zijn minst dit gebaar van ons.
 • Concrete vertaling provinciale ambities dierenwelzijn
  Provincie heeft een gedeputeerde Dierenwelzijn en zegt van alles te doen voor dierenwelzijn. Dierenwelzijn is een concreet doel bij bijv. inkoop- en sponsorbeleid, bij Voedselvisie. De provincie doet dus haar best, maar om het beleid te kunnen volgen is het goed om die inzet overzichtelijk, concreet en waar kan SMART te maken. Provincie Noord-Holland beschikt over kundige ambtenaren, die eventueel samen met collega’s van Diervizier, hierin een realistische eerste stap kunnen zetten.

Tot zover de zaken die geld kosten. Een kaderbrief is er ook vooral om kaders mee te geven. Als we het doden van duizenden dieren benoemen, dan verdienen de dieren tenminste het respect dat ook hun belangen en de noodzaak om ze te beschermen benoemd wordt in de kaderbrief.
En in de kaderbrief mag een reflectie op de mogelijke watercrisis niet ontbreken. We denken dus na over een amendement hierover.

Dan nog kort over de voorstellen van de andere partijen.

We sluiten ons aan bij het voorstel van GL over grondwaterheffing. In Noord-Brabant verhogen ze volgende maand deze heffing, juist om de negatieve effecten van grondwateronttrekking te voorkomen, te verminderen en te compenseren. Daarmee gaan de grondwateronttrekkers terecht meer bijdragen aan groene watermaatregelen. En als het in Brabant kan, kan het hier ook.

Over het CDA-voorstel: We vinden het in de kern sympathiek, mits het aangescherpt wordt en binnen de kaders die GL net formuleerde blijft. Bij de Begroting 2020 en Voedselvisie hebben we in samenwerking met boeren al een voorstel gedaan voor transitiecoaches natuurinclusieve landbouw en eiwittransitie, die boeren en ondernemers helpen. We werken graag samen met CDA om dit voorstel aan te scherpen.

Dank u wel.