Trans­pa­rantie en vergroening van MRA


9 mei 2022

Dank, voorzitter. Fijn dat onze MRA-vertegenwoordiger dit agendeert en ons de gelegenheid heeft om mee te denken over wat er speelt binnen MRA. Binnen MRA gebeurt namelijk steeds meer. Het is daarom goed dat volksvertegenwoordigers tijdig worden betrokken. Wij hebben vier opmerkingen om mee te geven over de voorliggende MRA-stukken:

1. Eerst een procedurele vraag: Statenlid Dulfer stelt zich kandidaat voor vicevoorzitterschap binnen de Raadtafel MRA. Is er iemand vanuit Provinciale Staten (PS) die hem kan vervangen, als Statenlid Dulfer straks niet in de gelegenheid is om namens PS het woord te voeren aan de Raadtafel?

2. Dan het tweede punt, namelijk over de twee symposia waar advies over wordt gevraagd. We hebben hier met elkaar besproken dat we klimaat en biodiversiteitscrisis, in lijn met wetenschappelijk advies, zoveel mogelijk in samenhang moeten aanpakken. Het Rli adviseerde in een recent rapport nog dat we veel meer en breder moeten kijken naar versterking van natuur, gezien de slechte staat van die natuur in ons land. Dus ook buiten natuurgebieden, juist langs onze infra, bij woningbouw, kantoren, etc. Biodiversiteit is ook opgenomen in het MRA Verstedelijkingsconcept. Nu is de kans om dat binnen MRA integraal mee te nemen in gesprekken over bijvoorbeeld woningbouw, kantoren en duurzaamheid. Dat betekent dus dat als we het over klimaat en woningbouwopgave hebben, zoals op het symposium van 14 oktober, dat we daar ook het perspectief van natuurinclusief bouwen/verbouwen in opnemen. Dat zou ons verzoek zijn.

Hetzelfde verzoek geldt voor het een symposium op 21 september dat over duurzaamheid, circulaire economie, en transitie van bedrijven- en kantorenterreinen gaat. Laat tijdens het symposium dan ook zien hoe we bijvoorbeeld die transitie van bedrijven- en kantorenterreinen meer natuurinclusief en dus meer klimaatbestendig kunnen maken.

Daarnaast nog een suggestie voor de symposia. Ze gaan over duurzaamheid en transities. Aangezien we weten dat plantaardig eten de duurzamere keuze is, zou het fijn zijn als MRA tijdens symposia plantaardig als standaard serveert, maar mensen die echt iets anders willen dat van tevoren kunnen aangeven. Zo behouden we keuzevrijheid, maar laat MRA wel zien dat ze duurzaamheid en klimaatpositieve serieus neemt en geeft ze het goede voorbeeld. Dit “plantaardig als standaard” principe wordt o.a. gehanteerd op het ministerie van OCW en verschillende gemeenten en waterschappen.

3. Dan over de voorstellen om volksvertegenwoordigers goed mee te nemen in de vorming van de Verstedelijkingsstrategie. Het voorstel voor regiosessies is prima, maar maak ze dan hybride.
Volksvertegenwoordigers willen vaak meedoen, maar het politieke werk doen we vaak naast ons gewone werk en met een hybride overleg kunnen we tijd besparen.

4. Ten slotte: er is voorstel voor een bijeenkomsten voor raads- en Statenleden over de actualisering van de toeristische strategie/visie van de MRA. Wat ons betreft is het goed dat we als Statenleden vroeg worden meegenomen in de nieuwe toeristisch visie. We worden daarom graag geïnformeerd, het liefst via een hybride sessie.