Rondvraag commissie NLG: Circuit van Zandvoort en Formule 1


25 november 2019


We hebben zes vragen die gaan over het Circuit van Zandvoort

Twee vragen over voortvarendheid van bezwaarprocedures, een vraag over de mobiliteitsplan, vervolgens nog een vraag over het begrip ‘dwingende reden van openbaar belang’ en ten slotte nog een vraag gerelateerd aan PFAS.

De voorzieningsrechter in Haarlem heeft er bij de provincie op aangedrongen om de bezwaarprocedure rond F1 voortvarend af te handelen, zoals ze dat ook bij vergunningverlening deed.

1. Hoe voortvarend neemt de provincie de bezwaarprocedure ter hand? Meer specifiek: wanneer is de provincie voornemens een beslissing op de bezwaarschriften te nemen? Kunt u een tijdlijn toesturen?

En dan over voortvarendheid gesproken:

2. Waar blijft het besluit op een bezwaar van milieuorganisaties tegen helikoptervluchten tijdens de Jumbo Racedagen in mei van dit jaar? Er ligt al 4 maanden een advies van de Hoor- & Bezwaarcommissie. Sinds 5 november is inmiddels een dwangsom verschuldigd aan milieuorganisaties wegens niet tijdig beslissen.

3. Wanneer krijgen we het mobiliteitsplan in te zien?

In de laatste vergadering was er nog wat discussie over de toepassing en interpretatie van de eis van ‘dwingende reden van openbaar belang’ in de F1-zaak. De Gedeputeerde legde uit dat de term bij gebiedsbescherming heel anders opgevat dient te worden, dan bij soortenbescherming. Maar Bij12 lijkt er in het document Handreiking ADC toets, en dan met name pagina 1, voetnoot 2, anders over te denken:

https://www.bij12.nl/wp-conten...

"In zijn algemeenheid geldt dat hoe groter de aantasting van de natuurwaarden, hoe zwaarder de eisen die gesteld worden aan de onderbouwing en afweging in het kader van de toetsing van de alternatieven en dwingende reden van groot openbaar belang.

Deze conclusie volgt met name uit jurisprudentie m.b.t. de soortenbescherming. In artikel 16 lid 1 en sub c Habitatrichtlijn voor soortenbescherming worden evenals in artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn voor de gebiedsbescherming ook de begrippen ‘geen andere bevredigende oplossing’ en ‘dwingende reden van openbaar belang’ gebruikt. Aangenomen mag worden dat beide begrippen op dezelfde manier geïnterpreteerd moeten worden, ongeacht of het gaat om bescherming van gebieden of van soorten."

BIJ12 lijkt juist te zeggen dat uit jurisprudentie blijkt dat het begrip ‘dwingende reden van openbaar belang’ op dezelfde manier geïnterpreteerd moet worden, ongeacht of het gaat om soortenbescherming of om gebiedsbescherming.

4. Hoe rijmt dit met de uitspraken van Gedeputeerde Rommel dat ‘dwingende reden van openbaar belang’ iets heel anders betekent in geval van soortenbescherming dan in het geval van gebiedsbescherming?

5. Heeft de Gedeputeerde het begrip ‘dwingende reden van openbaar belang’ in het geval van soortenbescherming onterecht heel ander geïnterpreteerd dan in geval van gebiedsbescherming?

En ten slotte:

Milieuorganisatie hebben afgelopen week de Omgevingsdienst verzocht om te handhaven, aangezien de vergunning om grond te verplaatsen - om het circuit geschikt te maken voor de Formule 1 –zonder gedegen onderzoek verstrekt lijkt te zijn. De kans is groot dat de grond bij het circuit is vervuild met PFAS en dat meer is dan mag, zo stellen de organisaties op basis van eerder onderzoek.

6. Klopt het dat er voor de vergunning van grondverplaatsing geen gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden? Heeft de omgevingsdienst al gereageerd en gaan ze handhaven? Wat is de kans dat achteraf blijkt dat grond bij het Circuit te vervuild was om te verplaatsen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Programa NatuurOntwikkeling (PNO)

Lees verder

Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer