PS: Actu­a­liteit PvdA Sinter­koelers Tata Steel


16 december 2019


Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gezondheid van inwoners en onze leefomgeving altijd op nummer één staat. Ook in dit dossier. De markt regelt de economische belangen – die maakindustrie van de VVD - immers wel, maar deze kwetsbare algemene belangen kunnen alleen door de overheid worden beschermd.

Oud-gedeputeerde Tekin heeft dat aan het begin van zijn termijn aan ons toegezegd. We willen die toezegging ook van de nieuwe Gedeputeerde straks.

Ondertussen blijft er veel onduidelijkheid en worden er keer op keer fouten gemaakt. In plaats dat de overheid onze inwoners en leefomgeving actief beschermt, moeten zij dat telkens zelf afdwingen. Daar moeten we vanaf. Is de Gedeputeerde het daar met ons eens?

Voorzitter, we hebben eerst een aantal vragen over specifiek de kwestie sinterkoelers en daarna willen we het hebben over het vervolgproces:

Hoe kan het dat dit nieuws over overschrijding van emissienormen nu pas naar buiten komt, terwijl Tata in april al de Omgevingsdienst hierover heeft ingelicht? We zijn nu 8 (!) maanden verder.

Wanneer wist de voormalig Gedeputeerde en rest van de GS hier precies van? Graag een datum.

Waarom hebben ze PS niet eerder ingelicht? Dit gaat regelrecht in tegen de afspraken die we hebben gemaakt rond de informatievoorziening, naar aanleiding van een motie in juni.

We vragen ons ook echt af: is de informatie nu alleen naar buiten gebracht om de gevolgen van het WOB-verzoek voor te zijn?

De brief van GS stelt: “Daarnaast blijven wij werken aan het opstellen van een programma Gezonde Leefomgeving en aan een programmatische aanpak voor Tata Steel.” Waarom is er na al die jaren dit nog steeds niet geregeld?

De brief schrijft dat we ergens in het eerste kwartaal hierover worden geïnformeerd. Dat is te vaag. De Partij voor de Dieren wil dat we bij de eerstvolgende commissievergadering hierover zoveel worden geïnformeerd. Willen andere partijen dat ook en kunnen GS daarvoor zorgen?

Er wordt nu binnen 15 maanden een filterinstallatie gebouwd. Fijn. Maar welke maatregelen gaat GS nemen als die installatie niet of niet op tijd wordt geleverd?

Voorzitter, we hebben het nu over de misstanden rond sinterkoelers, maar dat is slechts een symptoom van fundamentele problemen met Tata.

Er zijn grenzen aan wat een bedrijf zich qua schade aan gezondheid en milieu kan permitteren en Tata blijft die grenzen overschrijden. Zonder serieus toekomstperspectief, is dit onhoudbaar.

Daarom baart het volgende ons extra zorgen.

Vorige week bleek dat Tata nu ook gaat bezuinigen op het pakket milieumaatregelen. Roadmap 2030. Dat was al een mager pakket aan maatregelen, dat zei voormalig gedeputeerde Tekin ook al, maar wel iets wat nog hoop bood aan inwoners. Nu hebben ze zelfs dat minimale pakket op de lange baan geschoven. Accepteren GS deze bezuinigen op enige toekomstbestendige plannen van Tata?

Zijn GS het met ons eens dat stilstand geen optie is en dat er op korte termijn slagen gemaakt moeten worden op het gebied van modernisering en verduurzaming?

Wat gaat de Gedeputeerde doen om Tata zo snel mogelijk minimaal de afspraken van Roadmap 2030 na te laten komen?

Voorzitter, het is opvallend. Tata deed het al eerder: er werd nota bene bezuinigd op hun enige plan om éindelijk een bedrijf van de 21ste eeuw te worden. De Hisarna proeffabriek, waar aan duurzame innovatie gericht op halvering van CO2 uitstoot werd gewerkt, moest even dicht.

Gaat Hisarna weer open in januari zoals beloofd door Tata, of komt van uitstel toch afstel?

Verder vragen we ons af: als er grote ontslagen vallen in het bedrijf: Is GS bereid om samen met het Rijk in overleg te gaan om waar mogelijk Tata-werknemers aan een nieuwe toekomst in een meer duurzame sector te helpen met bijvoorbeeld om-of bijscholing?

En voorzitter, ten slotte: we krijgen als onderdeel van informatievoorziening in deze zaak ook graag automatisch alle agenda’s en verslagen van zittingen van de Hoor- en Adviescommissie die gaan over dit dossier. Nu moeten we dat elke keer apart opvragen. Kan de Gedeputeerde daarvoor zorgen?

Interessant voor jou

Verbinding A8-A9: gratis advies voor een alternatief

Lees verder

Wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer