Onderzoek naar Binnen­dijkse achter­oevers met zon, natuur en recreatie Wierin­gerhoek


Blauwdruk voor samen­han­gende aanpak van de klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis

10 januari 2022

Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan, dus technisch gezien is de motie afgedaan. Of aan de term ‘serieus onderzoeken’ is voldaan, is echter de vraag.

Wij zijn namelijk van mening dat het plan van de samenwerkende natuurorganisaties niet in de prullenbak mag verdwijnen. En dit om een aantal redenen.

  • Het plan is eigenlijk alleen maar serieus getoetst aan de opwek van duurzame energie en de Programmatische Aanpak Grote Wateren-ambities.
  • Het Plan Achteroevers was nooit bedoeld als vervanger van de PAGW-ambities.
  • De potentie voor opwek van duurzame energie is groter dan Deltares schetst. Je kunt hetzelfde oppervlak ook doorrekenen met de rendementen van een ander type zonnepanelen. Dan wordt de opbrengst aanmerkelijk hoger.
  • Het plan kan een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van natuur en biodiversiteit in de Wieringermeer en aan het behalen van de instandhoudingsdoelen van Natura2000.
  • Men kan de verhouding tussen zonnepanelen, natuur en de andere bouwstenen in het zoekgebied direct achter de dijk, anders inrichten ten gunste van zonnepanelen. De vraag is of men dat moet willen, want welke balans vinden we gewenst?

Maar het kan. We hoeven ook niet overal in Noord-Holland een 'lange halen gauw thuis'-strategie toe te passen. Maar dit soort plannen zouden een mooie blauwdruk kunnen zijn voor soortgelijke projecten in de rest van de provincie.

En in aanvulling op de locatiesuggesties van de PvdA: waarom bijvoorbeeld windturbines aan de Noordkant van Amsterdam, die zoveel weerstand oproepen dat ze het slagen van de energietransitie ondermijnen, als het mogelijk is om langs de Ring A10 een toekomstbestendig landschap te creëren met ruimte voor extensieve landbouw, recreatie, natuurontwikkeling en opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen.

De motie afdoen mag wat ons betreft dus niet betekenen dat het plan helemaal afgeserveerd wordt, dat zou echt veel te weinig recht doen aan de potentie van ideeën als dit, en de potentiële bijdrage daarvan aan het oplossen en combineren van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

In dat kader wil ik afsluitend nog wel even opmerken dat de brief van GS aan PS inderdaad korter door de bocht is dan het Deltares rapport, zoals de heer Akkerman terecht opmerkte. Dat vinden wij geen recht doen aan zowel het plan van de Natuurorganisaties als van het werk Deltares, ondanks de beperkte focus daarvan.

Interessant voor jou

Onderschrijven van Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

Lees verder

Discussienota Probleemstelling vakantiewoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer