Omge­vings­ver­or­dening/RES: Landelijk traject wind­turbine-normen en uitvoering motie Erkens en Leijten


11 april 2022

Voorzitter, ik permitteer me toch de vrijheid om dit iets breder te trekken dan louter de motie Erkens/Leijten. En dit omdat hier toch wel wat meer zaken in elkaar grijpen en er anders geen mogelijkheid meer is om hier voor 23 mei over te spreken.

Zo is onze fractie van mening dat een referendum over de gehele omgevingsverordening op dit moment niet het meest gelukkige instrument is. En dan met name uiteraard omdat de aanvragers van het referendum echt niet een referendum over de gehele omgevingsverordening zouden aanvragen als zij hun pijlen kunnen richten op waar het hen in essentie écht om te doen is.

Daarom hier de eerste van de drie voorstellen die wij vandaag willen aandragen. En deze is al eerder ter sprake gekomen.

Voorstel 1: Splits de besluitvorming gewoon! Laten we als Provinciale Staten de onderdelen waarvan de aanvragers hebben aangegeven waar de schoen wringt apart vaststellen. Dat kan op twee manieren: via een amendement, zoals in het regelement van orde staat omschreven, of GS kan met een apart voorstel komen, waarin het onderdeel windenergie als apart besluitstuk wordt opgevoerd.

Dit voorstel doet niet alleen meer recht aan de wens van de aanvragers, maar ook aan onze democratie.

Dan terug naar de motie Erkens/Leijten.

Voorstel 2: Laten we zolang er nog geen uitsluitsel vanuit Den Haag over de uitvoering van de motie Erkens/Leijten is, voorlopig de WHO-normen voor geluidsoverlast door windturbines hanteren, in combinatie met het maatwerk uit de MER. Dan hoeven we niet zelf allerlei nieuwe normen te gaan verzinnen, maar doen we toch recht aan een bestaande norm die uitgaat van de gezondheid van mensen én geven we in ieder geval blijk van bereidheid tot beweging.

Daarnaast willen we nog een derde voorstel doen over de behandeling van de omgevingsverordening 2022. Volgens ons is er daarbij totaal geen sprake meer van stoom en kokend water nu de Omgevingswet niet voor 1 januari 2023 in werking zal treden. GroenLinks stelde tijdens de PS-vergadering bij monde van Statenlid Kocken uitstel voor omdat dat nodig zou zijn om alle moties die bij de stukken liggen en ook de referendaverzoeken die daarmee samenhangen te beoordelen. Volgens haar zouden we dan meer wijsheid hebben om daarover goed te kunnen oordelen.

Er is door meerdere fracties ontzettend hard gewerkt aan de Omgevingsverordening 2022, maar in de commissievergadering is deze totaal ondergesneeuwd door de urgentie van het referendumverzoek.

Ons derde voorstel is dus:

Voorstel 3: Behandel de opgesplitste versie van de herziening Omgevingsverordening in mei, en schuif de omgevingsverordening 2022 door naar de PS-vergadering van juli. Dan kunnen alle fracties nog in de commissievergadering van 13 juni nog met elkaar in debat gaan over alle aangekondigde moties en amendementen. Zoals gezegd is dit in de commissievergadering van 7 februari ondergesneeuwd door het referendum verzoek.

Kortom:

1: Splitsen besluitvorming OV 2020

2: Voorlopig de WHO geluidsnorm hanteren, eventueel als suggestie richting de gemeenten

3: Omgevingsverordening 2022 opschuiven on tot zorgvuldige behandeling te komen

Interessant voor jou

Rondvraag Vluchtelingen uit Oekraïne zoveel mogelijk samen met hun huisdieren opvangen

Lees verder

Bijdrage over uitvoering Motie Tiny Houses

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer