Noord-Hollandse economie moet op toekomst­be­stendige toer


Bijdrage bij de Eerste concept­versie uitvoe­rings­agenda duurzame en circu­laire economie

24 juni 2024

De provincie pakt haar rol binnen de mogelijkheden die ze heeft. De Uitvoeringsagenda heeft zeker een ‘groen randje’. Alleen: een ‘groen randje’ is niet genoeg. De agenda neemt naar onze mening nog te veel de lineaire economie als uitgangspunt. De essentie van betekenis-economie in al haar aspecten sijpelt onvoldoende door in de strategische doelen en accenten, ook al is er een pagina gewijd aan brede welvaart.

De oorzaak kan erin liggen dat de hernieuwde uitvoeringsagenda niet is opgesteld vanuit een geactualiseerd Beleidskader Economie. Het huidige is gebaseerd op verouderde opvattingen, die van de lineaire economie. Zo heeft de CU dat eerder ook verwoord in een motie tijdens de PS-vergadering van 5 februari 2024. Die werd aangehouden in afwachting van de uitvoeringsagenda.

We verstaan GS onder ‘duurzame’ economie. Gaat de provincie uit van de Brundtlanddefinitie, zoals het Rijk dat doet?

Een duurzame economie is meer dan een circulaire economie. Onze ecologische voetafdruk is te groot, we denken onvoldoende aan de toekomstige generaties, hier én elders. Dit laat de Monitor Sustainable Development Goals 20231) voor Nederland zien, maar ook de Noord-Hollandse Brede Basismonitor. (De Monitor Sustainable Development Goals is een instrument van de VN waarmee landen kunnen meten hoe ze aan duurzaamheid werken. Deze heeft veel raakvlakken met de Brede Basismonitor. ) Structureel ziet onze fractie te weinig aandacht voor de leefomgeving, klimaatverandering, de kwaliteit van ons water en de bodem en voor biodiversiteit.

Onze fractie vraagt zich dan ook af: kunnen GS een strategisch doel toevoegen waarbij duidelijker wordt dat GS aandacht heeft voor deze aspecten? Want ook die zijn belangrijk als we het hebben over ‘een toekomstbestendige economie’.

Dat wat betreft de strategische doelen.

Wat betreft de accenten: Tijdens de expertmeeting betekeniseconomie gaf Klaske Kruk van ‘Circularities’ de tip om bedrijven te helpen met het in kaart brengen van toekomstige risico’s. Ik zag hiervan niets terug in het stuk. Krijgt dit ook aandacht?

Een ander accent betreft de bedrijventerreinen. Daar lijkt vooral aandacht te zijn voor het verduurzamen in de zin van energie en er wordt ook wel gesproken over vergroenen, maar het is laaghangend fruit om de bedrijventerreinen natuurinclusief te maken. Kan de gedeputeerde toezeggen dat daar versneld op ingezet wordt?

Tot slot: De transitie van de landbouw en de industrie vergt grote ingrepen. GS benoemen: “Voor vervuilende bedrijven die de transitie op termijn niet kunnen of willen maken, zien wij geen toekomst.” Wat betekent dit concreet voor de aanpak van vervuilers in de industrie in Noord-Holland, voor de luchtvaart en voor de landbouw? Dat wordt niet duidelijk.

Verder is het een gemis dat er geen woord besteed wordt aan het geven van een impuls aan de teelt van biobased materialen. Het ondersteunen van pioniers in de landbouw die zich inzetten voor een gezonde bodem en daarmee een betere waterkwaliteit, verdient een grotere plek in de uitvoeringsagenda.

1) Bron: Milieu en grondstoffen | CBS

Brundtland-definitie van duurzaamheid: een voldoende kwaliteit van leven, die niet ten koste gaat van de mogelijkheden van toekomstige generaties om te voorzien in hun behoeften en ook de kwaliteit van leven in andere landen (met name ontwikkelingslanden) per saldo niet nadelig beïnvloedt." Zie Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren | CBS.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarstukken 2023

Lees verder

Bijdrage Uitvoering- en Handhaving-brief Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer