MRA binnen de grenzen van de aarde


Bijdrage bij voor­dracht Concept-samen­wer­kings­af­spraken MRA

6 september 2021

Dank, voorzitter.

Dit stuk gaat over het hoe en wat van samenwerking binnen MRA-regio.

Het hoe is uitgebreid besproken met de commissie, maar het wat blijft onderbelicht. Terwijl we met dit stuk straks wel de hoofdambitie en doelstellingen vastleggen. Dit is het moment waarop we uitspreken waar de MRA-regio voor staat. Op basis daarvan wordt straks ook de inhoudelijke MRA-agenda ingevuld.

Het inhoudelijke fundament van de samenwerking ligt dus voor ons en vraagt - juist nu we voor gigantische uitdagingen staan – om heldere richting. Daar hebben we samen met GL al aandacht voor gevraagd, maar daar is nog niets mee gedaan.

Daarom geven wij de volgende drie punten mee:

1. Allereerst over de ambitie en doelstellingen. Experts roepen overheden op om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis tegelijk aan te pakken en te kiezen voor een fundamenteel andere economie. Samenwerking is dan belangrijk, maar ook scherpere uitgangspunten. Die urgentie komt te weinig terug in de drie geformuleerde doelen en operationalisering ervan. Het kan nu alle kanten op met de MRA, terwijl nu het moment is om duidelijke kaders mee te geven.

Ons voorstel is daarom: spreek expliciet uit dat de MRA inzet op economie en activiteiten die geen schade aanrichten aan gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren. Economie binnen ecologische grenzen. Klimaatneutraal/klimaatpositief en natuurinclusief als basis om naartoe te werken.

Als we iets in die trant in een zin of twee kunnen vastleggen, dan is de Partij voor de Dieren tevreden.

2. Dan een punt over transparantie. Goed dat daarin nu een stap wordt gezet. Naast verslagen, vragen we of het livestreamen van vergaderingen m.b.t. belangrijke onderwerpen mogelijk kan worden gemaakt, zodat mensen live kunnen meekijken.

In het kader van transparantie vragen we GS ook om bij elk A- of B- stuk dat raakt aan een onderwerp van de MRA (zoals de Uitvoeringsagenda Economie), een paragraaf op te nemen over de inzet op dat onderwerp via de MRA. Zo blijft de MRA-inzet tastbaar en actueel voor PS.

3. Ten slotte: betrekken van burgers, raden en Staten. Niet alleen volksvertegenwoordigers maar ook burgers staan op grote afstand van MRA. Terwijl MRA-activiteiten onze inwoners en hun leefomgeving raken. We zouden meer inzet op betrekken van inwoners willen zien.

Er worden stappen gemaakt om volksvertegenwoordigers beter te betrekken. Maar nog steeds houdt het proces in dat er opvattingen van Raden en Staten worden opgehaald, die vervolgens door een filter van de Algemene Vergadering (AV) gaan, daarna naar Bestuur die er ook nog een eigen filter overheen legt, en dan weer terug naar AV. Gevaar is dat de input vanuit volksvertegenwoordigers alsnog totaal verwatert.

Daarbij komt dat zowel in AV als het Bestuur niet direct door burgers gekozen bestuurders zitten. Dat terwijl AV het bestuur controleert en kaders stelt. Bestuurders die bestuurders controleren lijkt ons niet de beste formule. Zou het niet beter zijn als er volksvertegenwoordigers in de AV zitting nemen?