Data­centers: duide­lijke kaders nodig om burger en natuur te beschermen


Bijdrage bij Concept data­cen­ter­stra­tegie Noord-Holland

6 september 2021

Voorzitter,

Collega Alberts had een prachtig betoog en zei het in andere woorden al: dit stuk is een beetje zoals fastfood. Het ziet er lekker uit, maar uiteindelijk is het niet goed voor je. We hebben gezien dat niet alles kan, maar toch blijven we in dit kleine land maar de illusie hebben we dat we het centrum van alles moeten zijn. Eerst Schiphol, handel, landbouw, en nu datacenters. Waarom? En dit sluit eigenlijk ook deels aan wat collega Van Meerten inbracht. Hoe vaak moeten experts aan de alarmbel trekken voordat we scherpe keuzes durven te maken?

We zullen dat toelichten op drie punten:

  1. De strategie en sturing in vestigingsvoorwaarden is niet eenduidig. We lezen: met gemeentes moet nog afstemming worden gezocht, waarbij verschillende regels gaan gelden per gemeente. Het was nu juist de bedoeling om één duidelijk provinciaal beleid neer te zetten.

    En een aantal gemeenten heeft al strengere regels. De EU-, Rijks- en gemeentelijke regels en provinciale richtlijnen hadden samen moeten komen in dit document. Waarom is men niet met de gemeenten om de tafel gaan zitten om tot een soort basis groene regels en vestigingsvoorwaarden te komen? Ook op MRA-niveau wordt gewacht op deze duidelijkheid. Maak daar een slag in.

  2. Het is te vrijblijvend. Het is vooral “We zetten ons in”. De inzet op o.a. duurzaamheid, restwarmte en watergebruik geven geen duidelijkheid, maar richten zich op “afspraken maken met de sector”. Gelet op de gigantische uitdagingen wat betreft ruimtegebruik, klimaat, groen en het verdelen van schaarse grondstoffen, is wat nu voorligt onvoldoende.
    Wat dat betreft sluiten we ons aan bij collega Klein.

    En werk ruimtelijke ordening verder uit. Wat vinden we wat betreft landschap en groen acceptabel? Welke gevolgen heeft het? Je kunt ook geen afspraken maken met de sector als je niet duidelijk opschrijft wat je wilt.

  3. En ten slotte: Laat een Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) uitvoeren per initiatief m.b.v. bijvoorbeeld CE Delft. Dan kan ook meegenomen worden hoe de duurzame energie opgewekt wordt en welke gevolgen dat heeft voor de omgeving. Dan kunnen we ook zinnigere keuzes maken. Wat ons betreft staan we alleen projecten toe met een positieve MKBA. Vaag wat mogelijke maatschappelijke voor- en nadelen op voorhand benoemen, waar GS mee schermt, is niet hetzelfde als een MKBA.