Meer groen, minder dierlijke verkeers­slacht­offers


Bijdrage bij de Kader­brief Mobi­liteit en Bereik­baarheid

20 juni 2022

Voorzitter, wij hebben drie voorstellen.

- De provincie heeft door haar beleid in het kader van infrastructuur en mobiliteit grote impact op de levens en leefomgeving van dieren. Daar horen we ook expliciet verantwoordelijkheid voor te nemen. GS is beter gaan inzetten op faunapassages en alle complimenten daarvoor. Tegelijkertijd blijft het aantal dierlijke slachtoffers door aanrijdingen stijgen. De provincie heeft als beleidsdoel om het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk naar nul te verlagen. We zouden graag een toezegging willen van de gedeputeerde dat dat betekent dat het beleid van de provincie is om niet alleen het aantal menselijke verkeersslachtoffers, maar ook het aantal dierlijke verkeersslachtoffers zoveel mogelijk naar nul te brengen. Kan de gedeputeerde dat toezeggen?

- De jarenlange bevriezing van de opcenten zorgt voor een scheve verhouding met niet alleen de tarieven van de andere provincies, maar ook de werkelijkheid. We hoorden net dat veel partijen zich zorgen maken over mogelijke tekorten voor infrastructurele projecten. Er zijn zorgen over betaalbaarheid van openbaar vervoer en over leefbaarheid. We hebben te maken met een levensbedreigende klimaat- en biodiversiteitscrisis, waarbij elke seconde telt. Het zou alleen al in het kader van inflatie logisch zijn om de opcenten te verhogen. Bij bijna alle provincies zijn de opcenten omhoog gegaan. Laten we de opcenten zo verhogen dat ze passen bij de uitdagingen van deze tijd. Zelfs al verhogen we de opcenten, dan nog kunnen we de laagste opcenten van Nederland behouden, volgens wens van deze coalitie en met name de VVD. Dus VVD blij, planeet blij. Doen.


- Ten slotte: bij de beantwoording van onze technische vragen kwam naar voren dat bij de uitvoering van het beleid rond OV-knooppunten biodiversiteit en bijbehorende pilots slechts als meekoppelkans wordt gezien en niet als een van uitgangspunten. Dat past niet bij urgentie van de biodiversiteitscrisis. We moeten juist nu we toch die OV-knooppunten aan het inrichten zijn en transities moeten maken, biodiversiteit als uitgangspunt meenemen. Anders moeten we achteraf nog repareren, met alle extra maatschappelijke en financiële kosten van dien. Is GS bereid om te verkennen hoe we biodiversiteit meer als uitgangspunt kunnen meenemen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Focus op welzijn van inwoners, in plaats van economische groei

Lees verder

Combineer zonne-energie met versterking van de biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer