Focus op welzijn van inwoners, in plaats van econo­mische groei


Bijdrage bij Voor­dracht Kader­brief 2023

20 juni 2022

We zullen eerst ingaan op vier financiële voorstellen en als laatst kort een globale inhoudelijke opmerking. De voorstellen overstijgen vaak partijlijnen en zijn overwegend positief ontvangen door collega’s in commissie NLG. Tegelijkertijd is ons aangeraden ze ook hier kort in te brengen, voor de financiële weging. Ik zal ze kort benoemen:

  • Kickstart natuurinclusief Noord-Holland
    Ons voorstel om in lijn met adviezen van het Rli-rapport over de staat van biodiversiteit een eenmalige impuls van 250.000 euro te geven aan projecten die bijdragen aan het vergroten van biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied, zoals de aanleg van landschapselement.

  • Brochure bescherming dieren tegen extreem weer
    De zomer gaat al decennia helaas gepaard met dierenleed in de vorm tienduizenden dieren in Noord-Holland die geen bescherming krijgen tegen hitte. Helaas heeft steeds wachten op landelijk dus nog weinig opgeleverd. En als provincie kunnen we met onze kennis van ruimtelijke aspecten, ons netwerk en vanuit onze natuurlijke rol als verbinder en inspirator een positieve bijdrage leveren. Er zijn verschillende kansen voor gemeenten om schuilgelegenheden mogelijk te maken. Vaak ontbreekt echter voldoende kennis over alle mogelijkheden om het probleem aan te pakken.

We vragen niet veel. Slechts een digitale brochure met de verschillende mogelijkheden die gemeenten en ondernemers hebben om dieren te beschermen tegen extreem weer. Gepaard met een netwerkbijeenkomst met een presentatie van de mogelijkheden voor gemeenten en ondernemers. Kosten zijn maximaal 25.000 euro. Dat zou bewustwording over het probleem vergroten en inspiratie bieden voor betere bescherming van dieren. Niet om te dwingen dus, maar positief te inspireren en bewustwording te creëren.

  • Concrete vertaling provinciale ambities dierenwelzijn
    Provincie heeft een gedeputeerde Dierenwelzijn en zegt van alles te doen voor dierenwelzijn. Dierenwelzijn is een concreet doel bij bijv. inkoop- en sponsorbeleid, bij Voedselvisie. De provincie doet dus haar best, maar om het beleid te kunnen volgen is het goed om die inzet overzichtelijk, concreet en waar kan SMART te maken. Provincie Noord-Holland beschikt over kundige ambtenaren, die hierin een realistische eerste stap kunnen zetten. Dat kan door bijvoorbeeld een indicator uit te werken.

  • En als laatste “Programmafinanciering van Natuur en Milieufederatie” i.p.v. projectsubsidie, in verband met de belangrijke rol die de organisatie speelt in verschillende transities.

Overigens is het mogelijk dat de laatste twee voorstellen niet of nauwelijks extra geld kosten, dat moeten we met ambtenaren verkennen. Uiteraard werken wij graag samen met ambtenaren en ander partijen om de voorstellen samen waar nodig aan te scherpen.

Tot zover de financiële voorstellen.

Meer in het algemeen missen we het geluid dat past bij de inzichten over nieuwe economie van de 21ste eeuw. De Kaderbrief heeft het op dat gebied vooral over handel en de ontwikkelingen in economische groei. Zelfs een slechts iets mindere groei van economie wordt per definitie als iets negatiefs gezien. Hier lijkt weer vooral door de bril van oud economisch denken te worden gekeken, gericht op groei van bbp als per definitie iets positiefs, i.p.v. dat we primair inzetten op een economie die binnen ecologische grenzen blijft en bijdraagt aan een gezonde toekomst van alle inwoner. Ongeacht of die economie groeit of niet. Kan GS zich voorstellen dat we welzijn van inwoners ook kunnen waarborgen zonder voortdurende economische groei?