Leef­om­geving en dieren beter beschermen


Bijdrage OD NHN

10 juli 2023

Voorzitter,

de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is ontzettend belangrijk. De dienst is verantwoordelijk is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) als het gaat om belangrijke onderwerpen en provinciale kerntaken zoals bescherming van onze natuur, water en energiebesparing door bedrijven. Deze OD is dus belangrijk in bescherming van onze leefomgeving en borging van een onze toekomst.

Als het gaat om de andere belangrijke dienst, de OD NZKG, zijn we vooral door het Tata-dossier tot inzicht gekomen dat we in het verleden niet scherp genoeg onze VTH-taken hebben ingezet om de mens, dier en leefomgeving te beschermen. Daarvan hebben we geleerd en daarom wordt er nu meer geïnvesteerd in de capaciteit van die OD. En wellicht nog belangrijker: de cultuur is aan het veranderen. Daar waar de OD eerder vooral technisch mee aan het denken was met bedrijven, heeft een gezonde leefomgeving de volle aandacht en is expliciet het beleid om scherp aan de wind te varen om het maximale te halen uit VTH-beleid om die omgeving te beschermen.

De OD NHN is wat dat betreft nog een beetje onder de radar gebleven. Er wordt wel meer geïnvesteerd, maar ook daar moeten we het beleid van scherp aan de wind varen meegeven, om herhaling van fouten te voorkomen.

Daarom de motie:

verzoeken de OD NHN:

  • voor de nieuwe VTH-strategie de mogelijkheden te verkennen om scherper te vergunnen en te handhaven, in het belang van het welzijn van inwoners en hun leefomgeving;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ten slotte: we zien dat ook in het nieuwe coalitieakkoord wordt gesteld dat dieren alleen worden gedood als er geen andere oplossingen mogelijk zijn. In het algemeen ook wordt gesteld dat provincie aandacht blijft houden voor dierenwelzijn als belangrijke waarde, niet alleen in beleid, maar ook in handelen en dus uitvoering.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) speelt daarbij een belangrijke rol. Bij besluiten om wel of geen ontheffingen te verlenen voor het doden van dieren gaat de dienst over leven en dood van tienduizenden dieren. De OD moet dan belangen afwegen en moet vaststellen of de aanvrager van de ontheffing een goede, actuele onderbouwing heeft, en of er geen alternatieven zijn voor het doden van dieren. De afwegingen die de OD moet maken vraagt om veel kennis over de mogelijke alternatieven en het gedrag van dieren.

Dierenwelzijnsorganisaties kunnen bijdragen aan die kennis. Zo kan het onnodig doden van dieren worden voorkomen en kan de provincie concreet bijdragen aan dierwelzijn binnen haar bevoegdheden.

Het nut hiervan heeft zich bewezen in bijvoorbeeld de casus waarbij de OD NHN een ontheffing gaf aan gemeente Hilversum voor het doden van kauwtjes omdat ze voor te veel afval op straat zouden zorgen, maar gemeente Hilversum na protest uiteindelijk zelf in gesprek is gegaan met dierenwelzijnsorganisaties en er samen alternatieve oplossingen zijn gevonden waardoor de ontheffing kon worden ingetrokken.

Daarom dus de motie:

verzoeken de OD NHN:

  • om met dierenwelzijnsorganisaties zoals Faunabescherming en Dierenbescherming in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de toekomst de kennis van de organisaties te betrekken bij beoordelingen van ontheffingen voor het doden van dieren;


Voorzitter, dank u wel.