Integraal Gebied­s­pro­gramma Laag Holland


28 september 2022

Voorzitter, 4 zaken wil ik even onder de aandacht brengen.

1. Vanmorgen in de Technische briefing werd gesproken over “een heel nieuw type landschap dat wél duurzaam is”. Maar aan de andere kant gaan we nog steeds uit van koeien als boegbeeld van het gebied (vanmorgen kwam er zelfs weer een prachtige dia voorbij van Clara 365).

Maar hoe verhoudt zich dat met onze doelen voor onder andere bodem (en bodemdaling), biodiversiteit en water? Moeten we niet eens een keer in gaan zien dat we niet voor alle veenweidegebieden moeten willen bepalen, wat voor plantjes daar wel of niet mogen groeien.

En inderdaad: soms zijn koeien handig bij landschapsbeheer, maar hoeveel koeien zijn daar voor nodig? Moet het waterpeil niet gewoon omhoog in sommige veenweidegebieden, om het behalen van de gestelde doelen dichterbij te brengen? Collega Kostić haalde vandaag al even de oproep van bouwbedrijven aan om meer in te zetten op natte teelt, en ook de inspreker de heer Willemsen liet blijken dat er mogelijkheden liggen voor andere verdienmodellen. Neem agrarische ondernemers bij de hand en inspireer ze!

2. Uit de technische briefing van vanmorgen blijkt dat het lang niet zeker is dat we met dit programma de doelen halen waar de provincie met het PPLG voor staat, zoals stikstof, KRW-doelen, NNN, bodemdaling en klimaatdoelen.

Maar is er dan wel een idee hoe we de te verwachte haalbaarheid moeten zien? Verwachten we veel, redelijk veel, weinig, zien we wel waar we uitkomen? Kan de Gedeputeerde hier wellicht haar licht over laten schijnen? Hoe groot is het verwachte succes van deze gehele exercitie? En kunnen we hier wel regie op voeren als bijsturing nodig is?

3. Verder heb ik nog wel wat zorgen naar aanleiding van de beantwoording van een van de technische vragen van collega De Wit over de rode thema’s zoals wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. Er wordt geantwoord dat er afstemming is, maar dat is wel een weinig concrete formulering. Bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en de daarmee toenemende behoefte aan recreatie en mobiliteit (neem bijvoorbeeld de Corridorstudie A7) zullen veel effect op het gebied hebben, om over de energiestransitie nog maar te zwijgen.

Dus mijn vraag is: Hoe concreet is die afstemming? In welke vorm? Hoe zorgen we dat we recht doen aan de invloed van deze zaken op het gebiedsprogramma?

4. Als laatste, heel kort. Uit het antwoord op mijn vragen bij de Technische Briefing vanmorgen blijkt dat er wel natuur- en milieuorganisaties worden betrokken, maar ik hoorde geen dierenwelzijnsorganisaties. Ik zou GS toch willen oproepen om deze omissie recht te zetten.

Interessant voor jou

MRA – Scherp sturen om binnen ecologische grenzen te blijven

Lees verder

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer