'De Kop werkt'


Voorbij de waan van de dag

21 januari 2020

Voorzitter,

We zijn blij dat in de beantwoording van technische vragen erkend wordt dat het Ambitiedocument dat is opgesteld in 2015 gedateerd is. Op dit moment wordt gewerkt aan de actualisatie van het bestaande Regionaal Ambitiedocument. Op basis daarvan komt er een nieuwe samenwerkingsagenda voor de Kop van Noord-Holland voor na 2020.

Gezien het feit dat we qua grote uitdagingen op gebied van klimaat, milieu en natuur echt op een kantelpunt staan en we komende tijd hele stevige stappen moeten zetten, is het van groot belang dat het Regionaal Ambitiedocument concrete ambities op die vlakken gaat uitstralen en dat dat ook wordt vertaald naar afrekenbare doelen en een groen, ambitieus samenwerkingsagenda.

Op dit moment richten het oude Ambitiedocument en de bijbehorende Toetsingskader zich vooral op toerisme en economische groei. Dat zien we ook terug in het feit dat het meeste geld voor het programma “De Kop Werkt” in projecten gericht op economische groei zij gestoken. Investering in kwaliteit van onze lucht, bodem, water en natuur vallen daarbij in het niet en aan klimaatbestendigheid en klimaatcrisis is niets gedaan.

Zo is er geen tekort aan toerisme in de regio, maar er worden wel veel investeringen gedaan in toerisme. Die investeringen zijn puur gericht op economische groei. De schade die toerisme met zich meebrengt voor o.a. natuur, milieu en klimaat wordt niet bijgehouden en meegewogen. Wij vragen GS zulke effecten wel te laten bijhouden en mee te laten wegen in selectie en evaluatie van projecten.

Hetzelfde eenzijdige beleid zien we in het programma “De Kop Werkt” als het gaat om inzet op versterking van de bollenteelt: er wordt geïnvesteerd in bollenteelt, maar afbouw van landbouwgif is dan geen onderdeel van het programma. Dat kan natuurlijk niet. We zien op zijn minst de bestaande ambities van GS om te werken aan het uitfaseren van landbouwgif en het bevorderen van natuurinclusieve landbouw ook vertaald naar de nieuwe samenwerkingsagenda en programma’s. Dat geldt dus ook voor onze ambities op gebied van natuurinclusief bouwen, landbouw, duurzame energie, gezonde lucht, etc.

Wij vragen commissieleden om zich uit te spreken tegen economische groei als een doel of richtinggever an sich. We weten immers beter dan dat inmiddels.

Ook vragen we aan GS om bij activiteiten die economische baten met zich meebrengen, ook de kosten voor gezondheid, natuur en milieu in kaart te brengen.

Interessant voor jou

Dierenwelzijn en sponsoring van evenementen

Lees verder

Toetsingskaders voor dierenwelzijn en advies door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer